Regulamin Klubu Dziecięcego SMYK

REGULAMIN
KLUBU DZIECIĘCEGO „SMYK”
w Bielsku – Białej

 

 

1. Klub Dziecięcy mieści się przy ul. Drzymały 14 w Bielsku-Białej.

2. Właścicielem Klubu Dziecięcego jest Agnieszka Kryczka.

3. Kierownikiem placówki jest Dorota Wolf.

4. Klub Dziecięcy sprawuje funkcję opiekuńczą nad dziećmi w wieku od 1 do 
2,5 roku życia.

5. Klub Dziecięcy jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 16:30.
Klub Dziecięcy jest nieczynny w święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.
Informację o dodatkowych dniach, w których Klub Dziecięcy jest w danym roku
nieczynny, właściciel Klubu Dziecięcego przekazuje rodzicom do informacji.

6. Wyposażenie Klubu Dziecięcego spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.

7. Warunkiem przyjęcia dziecka do w/w Klubu jest dokładne wypełnienie: formularza zgłoszeniowego dziecka oraz podpisanie umowy o opiekę dziecka w Klubie Dziecięcym.

8. Zapisy dzieci do Klubu Dziecięcego trwają przez cały rok. Istnieje możliwość
rezerwacji miejsca nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Gwarancją rezerwacji miejsca jest uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej.

9. Placówka zapewnia w szczególności:
– profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 1 do 2,5 roku życia,
– sprawowanie opieki nad dziećmi w bezpiecznej i miłej atmosferze oraz stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,
– wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz sprawności manualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
– ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno –kulturowym i przyrodniczym,
– prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy dla jego
rozwoju,
– prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie
umiejętności wypowiadania się w formie muzycznej, plastycznej,
teatralnej.
– prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
i rozwojowych:
– bajkoterapia dla najmłodszych,
– zabawy z książką (czytanie dzieciom bajek, opowiadań, wierszy),
– ćwiczenia logopedyczne (zabawy oddechowe, ortofoniczne, słuchowe),
– muzykoterapia,
– kołysanie,
– nauka raczkowania, chodzenia,
– zabawy i masażyki relaksacyjne,
– rozwijanie zmysłów poprzez zabawę,
– zabawy rytmiczno – muzyczne, zabawy umuzykalniające,
– zabawy ruchowe w oparciu o nowatorskie metody,
– nauka czynności samoobsługowych,
– zabawy plastyczne,
– zabawa przez sztukę (wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych),
– zabawy pobudzające wyobraźnie, spostrzeganie oraz uwagę,
– imprezy okolicznościowe,
– urodziny dzieci,
– cykle edukacyjne,
– dogoterapia,
– zajęcia integracyjne,
– gry i zabawy,
– spontaniczna działalność dzieci,
– zajęcia indywidualne,
– czynności samoobsługowe,
– gimnastyka buzi i języka,
– zajęcia pobudzające zmysły dzieci: węchu, smaku, dotyku,

10. Klub Dziecięcy ubezpiecza podopiecznych od następstw nieszczęśliwych
wypadków zbierając dodatkowo raz w roku opłatę ustaloną w umowie.

11. W Klubie Dziecięcym zabrania się podawania farmaceutyków.

12. W sytuacji pogorszenia się stanu dziecka, rodzice zostają natychmiast poinformowani przez nauczyciela i zobowiązani do natychmiastowego odbioru
dziecka z Klubu Dziecięcego.

13. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

14. Do odbioru dziecka upoważnieni są Rodzice (opiekunowie prawni) oraz pisemnie wskazane przez nich osoby powyżej 18 roku życia. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.

15. Personel Klubu ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobom nietrzeźwym.

16. Na teren Klubu Dziecięcego możliwe jest wejście wyłącznie po uprzednim
kontakcie przez domofon.

17. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni zaopatrzyć dzieci na czas pobytu
w Klubie w: ubranka i bieliznę na zmianę, buty/skarpetki na zmianę, worek szkolny, pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżające, krem na odparzenia, smoczek (jeśli dziecko używa), kubek ,,niekapek” lub butelka ze smoczkiem (jeśli dziecko używa), ulubioną przytulankę ( jeżeli dziecko potrzebuje jej do spokojnego snu podczas nieobecności rodziców).
Wszystkie możliwe przedmioty powinny być podpisane.

18. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do opłacenia wyżywienia dostarczanego przez firmę cateringową.

19. Opłaty za pobyt dziecka w Klubie pobierane są z góry do 5-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie lub w siedzibie placówki.

20. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie
Klubu pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy.

21. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia, Rodzice zobowiązani są do wniesienia jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej,

22. Pracownicy Klubu Dziecięcego zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia.

23. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich
pomieszczeniach, w których przebywają Dzieci.

24. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry.

25. Rodzice mają prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji na temat zachowania dziecka, jego potrzeb, rozwoju, czynionych postępów oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat zasad funkcjonowania placówki.

26. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem, a Rodzicem.

27. Podpisanie umowy z Klubem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.