Statut Klubu Dziecięcego

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO

PRZY AKADEMII PRZEDSZKOLAKA „SMYK” w Bielsku-Białej

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Dziecięcy jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną.

2. Właścicielem Klubu Dziecięcego jest Agnieszka Kryczka, zamieszkała w Bielsku-Białej. Kierownikiem Klubu Dziecięcego jest Dorota Wolf.

3. Klub Dziecięcy prowadzi swoją działalność w Bielsku-Białej przy ul. Drzymały 14.

4. Ustalona nazwa używana przez Klub Dziecięcy to:

KLUB DZIECIĘCY

AGNIESZKA KRYCZKA

§2

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Klub Dziecięcy działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013, poz. 1457).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z dnia 25 marca 2011r. (Dz.U. Nr 69, poz. 367).

3. Klub Dziecięcy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza działająca na podstawie wpisu do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

§3

1. Organem prowadzącym Klubu Dziecięcego jest Agnieszka Kryczka zamieszkała w Bielsku-Białej przy ul. Gościnnej 40.

§4

1. Klub Dziecięcy jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego regulaminu i statutu.

§5

CELE I ZADANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Celem Klubu Dziecięcego jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego oraz zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

2. Cele i zadania Klubu Dziecięcego realizowane są poprzez:

  • sprawowanie opieki nad dziećmi w bezpiecznej i miłej atmosferze oraz stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,
  • wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz sprawności manualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
  • ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy dla jego rozwoju,
  • prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie muzycznej, plastycznej i teatralnej.

§6

1. Podstawowe formy dydaktyczno – wychowawcze realizowane w Klubie Dziecięcym:

– bajkoterapia dla najmłodszych,
– zabawy z książką (czytanie dzieciom bajek, opowiadań, wierszy),
– ćwiczenia logopedyczne (zabawy oddechowe, ortofoniczne, słuchowe),
– muzykoterapia,
– kołysanie,
– nauka raczkowania, chodzenia,
– zabawy i masażyki relaksacyjne,
– rozwijanie zmysłów poprzez zabawę,
– zabawy rytmiczno–muzyczne, zabawy umuzykalniające,
– zabawy ruchowe w oparciu o nowatorskie metody,
– nauka czynności samoobsługowych,
– zabawy plastyczne,
– zabawa przez sztukę (wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych),
– zabawy pobudzające wyobraźnię, spostrzeganie oraz uwagę,
– imprezy okolicznościowe,
– urodziny dzieci,
– cykle edukacyjne,
– dogoterapia,
– zajęcia integracyjne
– gry i zabawy,
– spontaniczna działalność dzieci,
– zajęcia indywidualne,
– czynności samoobsługowe,
– gimnastyka buzi i języka,
– zajęcia pobudzające zmysły dzieci: węchu, smaku, dotyku.

§7

BEZPIECZEŃSTWO W KLUBIE DZIECIĘCYM

1. W Klubie Dziecięcym zajęcia prowadzone są dla małej grupy dzieci(do 13 osób).

2. W Klubie Dziecięcym może zostać zatrudniona pomoc, która współdziała z opiekunem w zakresie opieki nad dziećmi.

3. Klub Dziecięcy zapewnia bezpieczeństwo dziecku podczas jego pobytu na terenie placówki.

4. Podczas pobytu na świeżym powietrzu, zajęcia odbywają się na terenie bezpiecznym, zamkniętym, a dzieci korzystają ze sprzętu przystosowanego do ich wieku.

§8

1. Dziecko musi być przyprowadzane do Klubu Dziecięcego przez rodziców bądź opiekunów prawnych lub też przez osobę przez nich upoważnioną pisemną zgodą – osoba musi zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przedstawia regulamin Klubu Dziecięcego.

§9

1. Klub Dziecięcy ubezpiecza podopiecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków zbierając dodatkowo raz w roku opłatę ustaloną w umowie.

2. W Klubie Dziecięcym zabrania się podawania farmaceutyków.

3. W sytuacji pogorszenia się stanu dziecka, rodzice zostają natychmiast poinformowani przez nauczyciela i zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z Klubu Dziecięcego.

4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§10

ORGANIZACJA KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Klub Dziecięcy funkcjonuje cały rok za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustalonych przez Kierownika placówki wcześniej informując rodziców.

2. Klub Dziecięcy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Czas pobytu dziecka nie może przekraczać więcej niż 5h.

3. Klub Dziecięcy przyjmuje dzieci w wieku 1 – 2,5 lat.

4. Podstawową jednostką organizacyjną Klubu Dziecięcego jest grupa, a liczba osób w grupie nie więcej niż 13.

5. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc w Klubie Dziecięcym.

6. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego jest wypełnienie „Karty Zgłoszenia Dziecka”, zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem placówki, podpisanie Umowy o świadczeniu usług przez Klub Dziecięcy lub wpłata wpisowego ustalonego w umowie.

§11

1. Szczegółową organizację pracy i opieki nad dziećmi w danym roku określa „Regulamin Klubu Dziecięcego”.

§12

1. Klub Dziecięcy zapewnia dzieciom w ciągu dnia wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku oraz napoje ciepłe i zimne. Istnieje możliwość spożywania przez dzieci prowiantu przyniesionego przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

2. Wyżywienie w Klubie Dziecięcym jest odpłatne.

3. Wyżywienie realizowane jest w postaci cateringu, dostarczanego przez zewnętrzną firmę cateringową w konsultacji z dietetykiem.

4. Opłata za wyżywienie pobierana jest po miesiącu rozliczeniowym.

5. Opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym pobierana jest do 5 dnia każdego miesiąca i nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji, w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.

§13

OPIEKUNOWIE I INNI PRACOWNICY KLUBU DZIECIĘCEGO

1. W Klubie Dziecięcym zatrudnia się opiekunów i obsługę Klubu.

2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli określa właściciel placówki.

§14

ZADANIA OPIEKUNA

1. Opiekun odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2. Opiekun tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inwencji.

3. Opiekun wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej oraz budowanie systemu wartości.

4. Opiekun jest doradcą wobec rodziców (opiekunów):

4.1 pomaga rodzicom (opiekunom) w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu interwencji specjalistycznej,

4.2 informuje na bieżąco o postępach dziecka,

4.3 uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w Klubie Dziecięcym.

5. Opiekun prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Opiekun współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz zdrowotną.

8. Opiekun planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość.

9. Opiekun, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

10. Opiekun ma obowiązek rzetelnie realizować zadania wyznaczone w planie rozwojowym klubu oraz w rocznych planach pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych Klubu Dziecięcego.

11. Opiekun ma obowiązek stale i systematycznie podnosić swoje umiejętności pedagogiczne, planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

12. Realizację zaleceń organu prowadzącego, dyrektora i osób kontrolujących.

13. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowania jej postanowień.

14. Opiekun inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

15. Opiekun ma dbać o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, szanowanie własności klubu lub innych nauczycieli oraz troskę o estetykę pomieszczeń.

16. Opiekun podczas zajęć jest zobowiązany do stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania.

17. Opiekun na bieżąco ma obowiązek prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18. Opiekun jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Organ Prowadzący i Kierownika Klubu Dziecięcego oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Organ Prowadzący lub Kierownika Klubu Dziecięcego.

§15

PRACOWNICY KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Pracownicy Klubu Dziecięcego mają obowiązek:

1.1 wykonywać pracę sumiennie i starannie, zgodnie z Regulaminem Pracy.

1.2 dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachowywać tajemnice informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

1.3 Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

1.4. Zakres obowiązków (czynności) pracowników Klubu Dziecięcego ustala i przyznaje Organ Prowadzący i Kierownik Klubu Dziecięcego.

§16

WYCHOWANKOWIE KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Do Klubu Dziecięcego uczęszczają dzieci w wieku 1-2,5 lat.

2. Dziecko w Klubie Dziecięcym ma prawo do:

2.1 akceptacji takim jakie jest,

2.2 spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

2.3 indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

2.4 aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

2.5 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

2.6 zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

2.7 posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

2.8 doświadczania konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

2.9 badania i eksperymentowania,

2.10 różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

2.11 snu i wypoczynku,

2.12 regulowania własnych potrzeb w zakresie picia i jedzenia,

2.13 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

2.14 ochrony i poszanowania godności osobistej,

§17

1. Dziecko może zostać skreślone z listy przyjętych do Klubu Dziecięcego, jeśli:

1) zalega z odpłatnością za Klub Dziecięcy powyżej 2 okresów płatniczych, po dwukrotnych upomnieniach pisemnych,

2) ze względu na zachowanie dziecka, które uniemożliwia zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji).

§18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub Dziecięcy prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§19

Statut obowiązuje w różnym stopniu wszystkich członków społeczności klubowej: Kierownika, opiekunów, rodziców i innych pracowników.

§20

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

– umieszczenie statutu na stronie internetowej klubu,

– udostępnienie statutu przez Kierownika klubu.

§21

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Klubie Dziecięcym nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§22

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 roku.