Statut Klubu Dziecięcego

STATUT
KLUBU DZIECIĘCEGO „SMYK”
w Bielsku-Białej

 

,,Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Dziecięcy jest placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.
2. Właścicielem Klubu Dziecięcego jest Agnieszka Kryczka, zamieszkała
w Bielsku-Białej. Kierownikiem Klubu Dziecięcego jest Dorota Wolf.
3. Klub Dziecięcy prowadzi swoją działalność w Bielsku – Białej przy ul. Drzymały 14.
4. Ustalona nazwa używana przez Klub Dziecięcy to:
KLUB DZIECIĘCY
AGNIESZKA KRYCZKA

§2

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Klub Dziecięcy działa na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. (Dz. U. z 2014 poz. 925 z późn. zm.).
3. Klub Dziecięcy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza działająca na podstawie wpisu do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

§3

1. Organem prowadzącym Klub Dziecięcy jest Agnieszka Kryczka zamieszkała w Bielsku-Białej przy ul. Gościnnej 40.

§4

1. Klub Dziecięcy jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego regulaminu i statutu.

§5

CELE I ZADANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Celem działania Klubu Dziecięcego jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci i rodzaju ich niepełnosprawności.
2. Do zadań Klubu Dziecięcego należy:
• wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności,
• zapewnienie opieki nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka,
• zapewnienie właściwej opieki i pielęgnacji dzieciom, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
• zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,
• zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej,
• prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka,
3. Cele i zadania Klubu Dziecięcego realizowane są poprzez:
• sprawowanie opieki nad dziećmi w bezpiecznej i miłej atmosferze oraz stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,
• wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz sprawności manualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
• ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
• prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy dla jego rozwoju,
• prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
• wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie muzycznej, plastycznej i teatralnej,
• opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności i wynikających z niego szczególnych potrzeb dziecka.

§6

1. Podstawowe formy dydaktyczno – wychowawcze realizowane w Klubie Dziecięcym:
– bajkoterapia dla najmłodszych,
– zabawy z książką (czytanie dzieciom bajek, opowiadań, wierszy),
– ćwiczenia logopedyczne (zabawy oddechowe, ortofoniczne, słuchowe),
– muzykoterapia,
– kołysanie,
– nauka raczkowania, chodzenia,
– zabawy i masażyki relaksacyjne,
– rozwijanie zmysłów poprzez zabawę,
– zabawy rytmiczno – muzyczne, zabawy umuzykalniające,
– zabawy ruchowe w oparciu o nowatorskie metody,
– nauka czynności samoobsługowych,
– zabawy plastyczne,
– zabawa przez sztukę (wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych),
– zabawy pobudzające wyobraźnię, spostrzeganie oraz uwagę,
– imprezy okolicznościowe,
– urodziny dzieci,
– cykle edukacyjne,
– dogoterapia,
– zajęcia integracyjne
– gry i zabawy,
– spontaniczna działalność dzieci,
– zajęcia indywidualne,
– czynności samoobsługowe,
– gimnastyka buzi i języka,
– zajęcia pobudzające zmysły dzieci: węchu, smaku, dotyku.

§7

BEZPIECZEŃSTWO W KLUBIE DZIECIĘCYM

1. W Klubie Dziecięcym zajęcia prowadzone są dla małej grupy dzieci (do 19 osób).
2. W Klubie Dziecięcym może zostać zatrudniona pomoc, która współdziała z opiekunem w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Klub Dziecięcy zapewnia bezpieczeństwo dziecku podczas jego pobytu na terenie placówki.
4. Podczas pobytu na świeżym powietrzu, zajęcia odbywają się na terenie bezpiecznym, zamkniętym, a dzieci korzystają ze sprzętu przystosowanego do ich wieku.

§8

1. Dziecko musi być przyprowadzane do Klubu Dziecięcego przez rodziców bądź opiekunów prawnych lub też przez osobę przez nich upoważnioną pisemną zgodą – osoba musi zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przedstawia regulamin Klubu Dziecięcego.

§9

1. Klub Dziecięcy ubezpiecza podopiecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków zbierając dodatkowo raz w roku opłatę ustaloną w umowie.
2. W Klubie Dziecięcym zabrania się podawania farmaceutyków.
3. W sytuacji pogorszenia się stanu dziecka, rodzice zostają natychmiast poinformowani przez opiekuna i zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z Klubu Dziecięcego.
4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§10

ORGANIZACJA KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Klub Dziecięcy funkcjonuje cały rok za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustalonych przez Kierownika placówki wcześniej informując rodziców.
2. Klub Dziecięcy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30.
3. Klub Dziecięcy przyjmuje dzieci w wieku 1 – 2,5 lat.
4. Podstawową jednostką organizacyjną Klubu Dziecięcego jest grupa, a liczba osób w grupie nie więcej niż 19.
5. W Klubie Dziecięcym może być powołana Rada Rodziców działająca na zasadach określonych w ustawie, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego.

§11

1. Szczegółową organizację pracy i opieki nad dziećmi w danym roku określa
„Regulamin Klubu Dziecięcego”.

§12

1. Klub Dziecięcy zapewnia dzieciom w ciągu dnia wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku oraz napoje ciepłe i zimne. Istnieje możliwość spożywania przez dzieci prowiantu przyniesionego przez rodziców bądź opiekunów prawnych.
2. Wyżywienie w Klubie Dziecięcym jest odpłatne.
3. Wyżywienie realizowane jest w postaci cateringu, dostarczanego przez zewnętrzną firmę cateringową w konsultacji z dietetykiem.
4. Opłata za wyżywienie pobierana jest po miesiącu rozliczeniowym.
5. Opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym pobierana jest do 5 dnia każdego miesiąca i nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji, w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.

§13

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej i zamieszkałe poza jego terenem.
2. Zapisy do Klubu Dziecięcego prowadzone są przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
3. Rodzice dziecka ubiegający się o jego przyjęcie do Klubu Dziecięcego zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka.
4. Dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego będą przyjmowane na kolejny rok szkolny automatycznie na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Klubie Dziecięcym.
5. Naboru dzieci do Klubu Dziecięcego dokonuje Kierownik placówki.
6. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Klubu Dziecięcego przekracza liczbę wolnych miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
6.1 z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),
6.2 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
7. W przyjmowaniu dzieci na pozostałe miejsca brane są pod uwagę następujące równoważne kryteria:
7.1 dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej,
7.2 dzieci posiadające aktualną kartę „Rodzina +” ustanowioną dla Miasta Bielska-Białej,
7.3 dzieci z ciąży mnogiej,
7.4 dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Klubu Dziecięcego.
8. Dzieci nieprzyjęte do Klubu Dziecięcego z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie.
9. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do Klubu Dziecięcego zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.
10. Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego jest wypełnienie karty
zgłoszenia dziecka, zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem placówki, podpisanie Umowy o świadczeniu usług przez Klub Dziecięcy lub wpłata wpisowego ustalonego w umowie.
11. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej 2 miesięcy, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.

§14

ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W KLUBIE DZIECIECYM.

1. Rodzice są uprawnieni do udziału w zajęciach integracyjnych i adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Klub Dziecięcy.
2. Zajęcia adaptacyjne i integracyjne odbywają się przed przyjęciem dziecka do Klubu Dziecięcego.
3. Dni otwarte organizowane są przez Klub Dziecięcy w uzgodnieniu z rodzicami.
4. Termin i czas zajęć z udziałem rodziców ustalany jest z opiekunami.

§15

OPIEKUNOWIE I INNI PRACOWNICY KLUBU DZIECIĘCEGO

1. W Klubie Dziecięcym zatrudnia się opiekunów i obsługę Klubu.
2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli określa właściciel placówki.
§16

ZADANIA OPIEKUNA

1. Opiekun odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
2. Opiekun tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inwencji.
3. Opiekun wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej oraz budowanie systemu wartości.
4. Opiekun jest doradcą wobec rodziców (opiekunów):
4.1 pomaga rodzicom (opiekunom) w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu interwencji specjalistycznej,
4.2 informuje na bieżąco o postępach dziecka,
4.3 uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w Klubie Dziecięcym.
5. Opiekun prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Opiekun współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną
i pedagogiczną oraz zdrowotną.
7. Opiekun planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
8. Opiekun, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
9. Opiekun ma obowiązek rzetelnie realizować zadania wyznaczone w planie rozwojowym klubu oraz w rocznych planach pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych Klubu Dziecięcego.
10. Opiekun ma obowiązek stale i systematycznie podnosić swoje umiejętności pedagogiczne, planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
11. Realizację zaleceń organu prowadzącego, dyrektora i osób kontrolujących.
12. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowania jej postanowień.
13. Opiekun inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
14. Opiekun ma dbać o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, szanowanie własności klubu lub innych nauczycieli oraz troskę o estetykę pomieszczeń.
15. Opiekun podczas zajęć jest zobowiązany do stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania.
16. Opiekun na bieżąco ma obowiązek prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Opiekun jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Organ Prowadzący i Kierownika Klubu Dziecięcego oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Organ Prowadzący lub Kierownika Klubu Dziecięcego.

§17

PRACOWNICY KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Pracownicy Klubu Dziecięcego mają obowiązek:
1.1 Wykonywać pracę sumiennie i starannie, zgodnie z Regulaminem Pracy.
1.2 Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachowywać tajemnice informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
1.3 Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
1.4. Zakres obowiązków (czynności) pracowników Klubu Dziecięcego ustala i przyznaje Organ Prowadzący i Kierownik Klubu Dziecięcego.

§18

WYCHOWANKOWIE KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Do Klubu Dziecięcego uczęszczają dzieci w wieku 1 – 2,5 lat.
2. Dziecko w Klubie Dziecięcym ma prawo do:
2.1 akceptacji takim jakie jest,
2.2 spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
2.3 indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
2.4 aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
2.5 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
2.6 zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
2.7 posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
2.8 doświadczania konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
2.9 badania i eksperymentowania,
2.10 różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
2.11 snu i wypoczynku,
2.12 regulowania własnych potrzeb w zakresie picia i jedzenia,
2.13 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
2.14 ochrony i poszanowania godności osobistej,

§19

1. Dziecko może zostać skreślone z listy przyjętych do Klubu Dziecięcego, jeśli:
1) zalega z odpłatnością za Klub Dziecięcy powyżej 2 okresów płatniczych,
po dwukrotnych upomnieniach pisemnych,
2) ze względu na zachowanie dziecka, które uniemożliwia zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji).

§20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub Dziecięcy prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§21

Statut obowiązuje w różnym stopniu wszystkich członków społeczności klubowej: Kierownika, opiekunów, rodziców i innych pracowników.

§22

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
– umieszczenie statutu na stronie internetowej klubu,
– udostępnienie statutu przez Kierownika klubu.
§23

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Klubie Dziecięcym nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§24

Statut wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 roku.