Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

STARSZAKI- WYCHOWAWACA:  mgr Monika Szlagor

WRZESIEN 2018

 

Tydzień 1.: W przedszkolu

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
• Poznanie topografii przedszkola.
• Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
• Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
• Orientowanie się w schemacie własnego ciała, określanie prawej i lewej ręki.
• Układanie prostych zdań, dzielenie zdania na wyrazy.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Tydzień 2.: Moja miejscowość

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
• Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
• Umiejętność przedstawienia się, podanie adresu zamieszkania.
• Rozpoznawanie i próba nazywania podstawowych figur geometrycznych.
• Uważne słuchanie tekstów literackich, analizowanie, wyciąganie wniosków.

Tydzień 3.: Ja, ty i środowisko

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
• Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic.
• Orientowanie się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby takie jak: policjant, strażak, ratownik.
• Poznanie sposobów dbania o zdrowie.
• Podejmowanie działania na rzecz ochrony środowiska.

Tydzień 4.: Dary jesieni na talerzu

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
• Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie, w ogródkach warzywnych i na polach jesienią.
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
• Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.