Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Październik
Grupa: ZERÓWKA
Wychowawca: Monika Szlagor

Tydzień 1.: W zdrowym ciele zdrowy duch

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów;
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni;
• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki;
• Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
• Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
• Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

Tydzień 2.: Jesienią w parku

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły;
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów;
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech;
• Globalne czytanie swojego imienia oraz wyrazu aparat;
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego;
• Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych;
• Tworzenie kolorów pochodnych z podstawowych i nazywanie powstałych barw;
• Wskazywanie litery a wśród innych liter.

Tydzień 3.: Jesienią w lesie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
• Przeliczanie głoski w wyrazie 2–4-głoskowym;
• Poszerzanie słownika dzieci o nazwy drzew,
• Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
• Kreślenie znaków literopodobnych po śladzie i w ograniczonym polu;
• Konstruowanie pracy plastycznej według instrukcji;
• Wskazywanie litery l w wyrazach;
• Czytanie sylab w zakresie poznanych liter;
Podejmowanie próby kreślenia po śladzie litery l;
• Globalne czytanie wyrazów: las, lis, sosna, jodła , świerk, kasztanowiec, klon, dąb.

Tydzień 4.: Przygotowania do zimy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Posługiwanie się znakiem liczby 1 do podpisywania liczebności, oznaczenia kolejności i mierzenia;
• Wskazywanie litery m wśród liter; czytanie sylab z literą m;
• Czytanie prostych wyrazów w zakresie poznanych liter;
• Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
• Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
• Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
• Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
• Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.