Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI , ZERÓWKA, Wychowawca: Kamila Wiśniowska

 

Październik 2017

Grupa: STARSZAKI

 

Tydzień 1.:  W zdrowym ciele zdrowy duch

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Umiejętność dopasowania ubrania do pory roku;
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
 • Uważne słuchanie tekstów literackich, analiza i  wyciąganie wniosków;
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Tydzień 2.: Jesienią w parku

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Klasyfikowanie według jednej cechy; nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
 • Globalne czytanie wyrazu aparat.

Tydzień 3.:  Jesienią w lesie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZ:

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Globalne czytanie wyrazu

Tydzień 4.:Przygotowania do zimy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Odbieranie bodźców z zewnątrz różnymi zmysłami i podawanie ich nazwy;
 • Liczenie w dostępnym zakresie; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi; posługiwanie się liczebnikiem jeden.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1;
 • Układanie prostych zdań, dzielenie zdania na wyrazy; wyrazu na sylaby, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski;
 • Interesowanie się czytaniem i pisaniem;
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych;
 • Lepienie z plasteliny
 • Globalnie czyta wyraz

 

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: Kamila Wiśniowska

 

Tydzień 1.:  W zdrowym ciele zdrowy duch

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów;
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni;
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki;
 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

Tydzień 2.: Jesienią w parku

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech;
 • Globalne czytanie swojego imienia oraz wyrazu aparat;
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i  graficznych;
 • Tworzenie kolorów pochodnych z podstawowych i nazywanie  powstałych barw;
 • Wskazywanie litery a wśród innych liter.

Tydzień 3.:  Jesienią w lesie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
 • Przeliczanie głoski w wyrazie 2–4-głoskowym;
 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy drzew,
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
 • Kreślenie znaków literopodobnych po śladzie i w  ograniczonym polu;
 • Konstruowanie pracy plastycznej według instrukcji;
 • Wskazywanie litery l w wyrazach;
 • Czytanie sylab w zakresie poznanych liter;

Podejmowanie próby kreślenia po śladzie litery l;

 • Globalne czytanie wyrazów: las, lis, sosna, jodła , świerk, kasztanowiec, klon, dąb.

Tydzień 4.: Przygotowania do zimy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Posługiwanie się znakiem liczby 1 do podpisywania liczebności, oznaczenia kolejności i mierzenia;
 • Wskazywanie litery m wśród liter; czytanie sylab z literą m;
 • Czytanie prostych wyrazów w zakresie poznanych liter;
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.