Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

 

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: KAROLINA MOŁEK
CZERWIEC  2020

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: JAK ZOSTAĆ SPORTOWCEM?
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• rozwija myślenie, wypowiada się na dany temat,
• uważnie słucha opowiadania,
• zna różne dyscypliny sportowe,
• wie, że aktywność i ruch są ważne dla zdrowia,
• przelicza elementy na obrazku,
• rysuje na określony temat,
• wie, że trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na basenie,
• uczestniczy w zabawie ruchowej,
• poznaje siebie i dokonuje wyboru,
• porównuje odległości: bliżej – dalej.

 

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: ODWIEDZAMY ZWIERZĘTA NA WSI.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• poszerza informacje o gospodarstwie wiejskim,
• przegląda ilustracje i literaturę związaną z gospodarstwem wiejskim,
• wskazuje różnice między wsią i miastem,
• poznaje wybrane zwierzęta, które można spotkać w gospodarstwie wiejskim,
• wie, skąd się biorą produkty, tj. miód, mleko, jaja,
• poznaje zawód rolnika,
• zna nazwy budynków w zagrodzie wiejskiej,
• doskonali zmysł słuchu,
• rozwiązuje proste zagadki słowne,
• doskonali spostrzegawczość.

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: I OTO PRZYSZŁO LATO.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• doskonali orientację w przestrzeni,
• wzbogaca słownik,
• wskazuje oznaki nadchodzącego lata,
• bierze udział w zabawie ruchowej,
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny,
• doskonali umiejętności grafomotoryczne,
• tworzy pracę plastyczną,
• odpowiada na pytania,
• nazywa elementy letniej garderoby,
• używa zwrotów grzecznościowych.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: HEJ, NA WAKACJE CZAS!
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• poznaje różne sposoby podróżowania wakacyjnego,
• formułuje dłuższe wypowiedzi na temat spędzania czasu w czasie wakacji,
• estetycznie wykonuje prace plastyczną,
• doskonali ruchy ręki,
• wzbogaca wiedzę na temat owadów,
• z uwagą słucha utworu literackiego,
• wykazuje empatyczny stosunek do świata zwierząt,
• uzupełnia wzór o brakujące elementy,
• doskonali umiejętności wokalne,
• uczy się planować podróż.