Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ  PAŹDZIERNIK  2017

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: mgr Karolina Kłóska

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

TEMAT: WARZYWA

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• naśladuje czynności N. podczas zabawy usprawniającej narządy mowy;
• koncentruje uwagę podczas zabaw słuchowych;
• ilustruje treść wiersza w zabawach parateatralnych;
• klasyfikuje obrazki warzyw według podanej cechy;
• dorysowuje szczegóły postaci;
• wypowiada się zdaniami na temat obserwowanych warzyw;
• dokonuje syntezy sylabowej nazw warzyw;
• śpiewa piosenkę Dary jesieni.

DRUGI TYDZIEŃ

TEMAT: JESIENIĄ W PARKU

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• obserwuje elementy charakterystyczne dla parku: ławki, lampy, pomniki, itp.;
• koncentruje uwagę podczas zabaw słuchowych;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki;
• klasyfikuje okazy przyrodnicze przyniesione z wycieczki;
• czyta globalnie wyraz park.
• różnicuje pojęcia wysokie, niskie;
• aktywnie uczestniczy w pracach w kąciku przyrody;
• przelicza w dostępnym dla siebie zakresie;
• porusza się rytmie melodii;
• doskonali chwyt pęsetkowy;
• dostrzega następstwo zdarzeń w opowiadaniu;
• porusza się sprawnie przy melodii;

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: JESIENIĄ W LESIE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• koncentruje uwagę podczas zabaw słuchowych;
• czyta globalnie wyraz las;
• segreguje liście według rodzaju;
• kształtuje koordynacje wzrokowo-ruchową podczas rysowania oburącz;
• aktywnie uczestniczy w zorganizowanych zabawach na boisku przedszkolnym;
• posługuje się pojęciami mniejsze, większe, takie same;
• przelicza we własnym zakresie;
• obserwuje eksponaty podczas zabaw badawczych;
• wypowiada się na temat własnych obserwacji;
• tworzy własne kompozycje z materiału przyrodniczego;
• opowiada o wyglądzie i zwyczajach zwierząt mieszkających w lesie.

CZWARTY TYDZIEŃ

TEMAT: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• Wypowiada się na temat sposobów opiekowania się zwierzętami domowymi;
• Uzasadnia konieczność opiekowania się zwierzętami w domu;
• Układa elementy według wzoru;
• Obserwuje najbliższe otoczenie przyrodnicze;
• Wypowiada się na temat pracy weterynarza na podstawie dokonanych obserwacji;
• Stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni;
• samodzielnie wykonuje deser według instrukcji z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa;
• wypowiada się na temat wyglądu ptaków na podstawie