Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

 

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: KAROLINA MOŁEK
KWIECIEŃ  2020

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: ZWIERZĘTA I ROŚLINY WOKÓŁ NAS
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta,
• rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe,
• dopasowuje rodzaj pokarmu do zwierzęcia,
• poznaje budowę drzewa,
• szanuje przyrodę,
• rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne,
• tworzy pracę plastyczną,
• uczestniczy w zabawie ruchowej,
• zna i nazywa kolory,
• dokonuje pomiaru długości.

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: WIELKANOCNA POGODA
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• poprawnie nazywa zjawiska atmosferyczne,
• dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku,
• przyporządkowuje zjawiskom atmosferycznym ustalone symbole,
• potrafi dostosować ubranie do pogody,
• słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat,
• przestrzega ustalonych reguł,
• doskonali koordynacje wzrokowo-ruchową,
• zna niektóre tradycje świąt wielkanocnych,
• odczuwa szacunek i przywiązanie do tradycji,
• doskonali sprawność ręki w trakcie tworzenia pracy plastycznej.

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: KOSMICZNE PRZYGODY
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• uważnie patrzy,
• wskazuje różnice, rozwiązuje zagadki,
• doskonali umiejętności grafomotoryczne,
• czerpie radość ze wspólnej zabawy,
• rozwija słownictwo związane z kosmosem,
• rozwija orientację przestrzenną, stosując określania: „wysoko”, „nisko”, „blisko”, „daleko”,
• rozwija wyobraźnię,
• uzupełnia historyjkę obrazkową,
• eksperymentuje i wnioskuje,
• dzieli wyrazy na sylaby.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: MALI EKOLODZY
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:
• zna i nazywa wybrane zjawiska przyrodnicze,
• zapamiętuje układ przedmiotów i dostrzega zmiany w ich położeniu,
• zwraca uwagę na emocjonalną wartość przyrody,
• ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z wykonywanej pracy,
• wie, że niektóre odpady mogą być ponownie przetworzone na nowe rzeczy,
• rozumie, że recykling służy ochronie środowiska,
• wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw konstrukcyjnych,
• liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego,
• potrafi wykonać pracę według instrukcji,
• wie, co jest potrzebne roślinie do życia.