Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

MAJ 2018

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: mgr Karolina Kłóska

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

ZAJĘCIA OGÓLNOPRZEDSZKOLNE-
DYŻURY PRZEDSZKOLNE

DRUGI TYDZIEŃ

TEMAT: WIOSENNA ŁĄKA

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• rysuje prostokąt według wskazówki N., zgodnie z treścią wiersza;
• wymienia charakterystyczne cechy ekosystemu łąki;
• ilustruje palcami i dłonią treść wiersza – rozwija sprawność manualną;
• różnicuje pojęcia wyższy, niższy;
• respektuje prawo wszystkich dzieci do wspólnych zabawek i zabawy.

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: ZWIERZĘTA DOMOWE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• ilustruje palcami i dłonią treść wiersza –rozwija sprawność manualną;
• respektuje prawo wszystkich dzieci do wspólnych zabawek i zabawy;
• wypowiada się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
• wymienia zadania wykonywane przez psy na rzecz człowieka;
• dorysowuje brakujące w obrazku elementy;
• nazywa zwierzęta na podstawie ich głosów;
• układa kompozycje z figur geometrycznych i według wzoru;
• wypowiada się na temat pracy weterynarza na podstawie obserwacji i ilustracji w Księdze Zawodów;
• składa obrazek z pamięci;

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: MAMA I TATA

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• podejmuje próby wnioskowania na podstawie treści wiersza;
• rysuje kredkami swoją rodzinę;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i ustalonych umów podczas zabaw w ogrodzie;
• uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości;
• składa papier według instrukcji nauczyciela;
• opowiada o babci i dziadku (jak wyglądają, co robią);
• wykonuje pracę plastyczną według wskazówek N.;
• rysuje według instrukcji N.;
• układa rytmy według wzoru;
• nazywa przedmioty na obrazkach pokazywanych w krótkiej ekspozycji.