Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  CZERWIEC  2017

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA:Ewelina Drożdż

PIERWSZY TYDZIEŃ
Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany to 
przyjaciel nasz kochany.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
– dostrzega odmienność i autonomię drugiego człowieka;
– doskonali znajomość tańców i piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
– interesuje się literaturą dla dzieci poprzez recytowanie wierszy i słuchanie opowiadań;
– rozwija umiejętności ruchowe, cechy motoryczne przez zabawę oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

DRUGI TYDZIEŃ
Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści,
dżungla sto tajemnic miesci.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
– rozwija mowę i myślenie w toku zabaw i zajęć, kształtuje umiejętności językowe , wzbogaca słownictwo;
– rozwija postawę badawczą i umiejętność obserwacji oraz wzbudza w sobie ciekawość w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
– podziwia otaczający nas świat przyrody, ten najbliższy i odległy – egzotyczny;
– bierze udział w ćwiczeniach ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
– nabywa doświadczenia w mówieniu na zadany temat oraz byciu słuchanym;
– jest wspierane w podejmowaniu samodzielnych, twórczych działań.

TRZECI TYDZIEŃ
Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie
rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
– rozwija umiejętności ruchowe, cechy motoryczne przez zabawę i ćwiczenia organizowane oraz samorzutnie;
– poznaje nowe wiadomości na temat przyrody i środowiska społecznego oraz różnych krajobrazów;
– bierze bezpośredni udział w kontakcie z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
– rozwija mowę i myślenie przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji;
– nawiązuje życzliwe kontakty z ludźmi, których spotyka.

CZWARTY TYDZIEŃ
Krąg tematyczny: Na wakacje wyruszamy, czym się
sprawnie przemieszczamy?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
– poznaje pojazdy, którymi można przemieszczać się;
– uczy się zasad bezpiecznego podróżowania;
– poznaje sposoby udzielania pierwszej pomocy podczas nagłych zdarzeń życiowych;
– bierze udział w zabawach ruchowych;
– odważnie wypowiada się na temat ulubionych środków lokomocji.