Procedura Niebieskiej Karty w Przedszkolu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA

( w przypadku podejrzenia o fizyczne znęcanie się rodzica/opiekuna prawnego nad dzieckiem )

 

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r., w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty”, które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty.

 1. Wnikliwa obserwacja dziecka : jego wyglądu, zachowania. Analiza psychologiczna wytworów działalności dziecka ( rysunku np. „ Moja rodzina” ) i zainicjowanej rozmowy z dzieckiem nt. relacji w rodzinie, jej zwyczajów, obowiązków poszczególnych członków rodziny, sposobów komunikacji itp. W tej czynności uczestniczą nauczyciele dziecka i psycholog przedszkolny lub z poradni.

Co powinien zrobić nauczyciel w przedszkolu w sytuacji podejrzenia zaniedbania dziecka przez rodziców?

Zebrać informacje o dziecku m. in. od innych nauczycieli, samego dziecka i rodziców.

Zebrać materiały związane z sytuacją dziecka np. dokumentacja z rozmów z dzieckiem, opisy zachowań i wyglądu dziecka.

Zabezpieczyć dowody ( ocena ich wiarygodności nie należy do zadań nauczyciela ) – jeżeli takie są.

 1. Przekazanie spostrzeżeń personelu przedszkola nt. podejrzenia o stosowanie przemocy domowej wobec dziecka dyrektorowi przedszkola. Ustalenie dalszego postępowania wobec ofiary przemocy i jej sprawców.

Co powinien zrobić nauczyciel w przedszkolu ?

Współpracować z dyrektorem przedszkola w celu podjęcia interwencji.

Poinformować dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji.

Przygotować wniosek ( pismo ) do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policji – wniosek taki podpisuje dyrektor placówki.

Nauczyciel informuje rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka  ( w tej sytuacji należy rozważyć , czy rzeczywiście powiadomienie  rodziców nie spowoduje zacierania śladów i tzw. „ prania mózgu” dziecku, aby nic nie można było udowodnić).

Opracować plan pomocy dziecku.

Przez cały czas trwania interwencji należy pamiętać o potrzebach dziecka.

 1. Rozmowa dyrektora z rodzicami na temat podejrzeń o stosowaniu znęcania się fizycznego rodzica/ów nad dzieckiem. Uświadomienie potrzeb rozwojowych dziecka  ( akceptacji, miłości, poszanowania godności itp. ) i konsekwencji w dalszym życiu dziecka w sytuacji braku ich zaspokojenia lub przeciwstawiania się im. Wskazanie regulacji prawnych dotyczących powinności rodziców wobec dziecka i zasad postepowania przedszkola w sytuacji gdy nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu dziecka przez rodzica/ów. W rozmowie powinien uczestniczyć psycholog przedszkola lub z poradni.
 2. Powiadomienie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub policji o konieczności podjęcia interwencji w rodzinie, w której stosowana jest przemoc fizyczna wobec dziecka w oparciu o procedurę „ Niebieska Karta” ( gdy dotychczas podjęte działania w przedszkolu nie odniosły skutku ).
 3. Powiadomienie sądu opiekuńczego o nadużywaniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka ( jw. ).
 4. Złożenie doniesienia do prokuratury w sytuacji rażącego nadużycia władzy rodzicielskiej.
 5. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu rodziny i dziecka będącego ofiarą przemocy fizycznej w rodzinie:

Rozpoznanie przez nauczyciela objawów krzywdzenia dziecka.

Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o konieczności udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dyrektor lub koordynator powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który:

 1. dokonuje weryfikacji danych dostępnymi sposobami, np. wywiad terapeutyczny, badania psychologiczne, rozmowa z opiekunami prawnymi, wywiad w rodzinie, analiza wytworów dziecka, badanie medyczne – nawiązanie kontaktu z lekarzem itp.;
 2. w uzasadnionym przypadku ( po potwierdzeniu się danych ) zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka, w której ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowuje Plan Działań Wspierających;
 3. wspiera dziecko i jego rodzinę w czasie działań pomocowych;
 4. dokonuje okresowej wyspecjalizowanej oceny udzielanej pomocy.

 

 1. Dyrektor ostatecznie ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin.
 2. Dyrektor zawiadamia na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych o ustaleniach dotyczących pomocy.
 3. Dyrektor powiadamia sąd rodzinny, prokuraturę rejonową lub policję o sytuacji dziecka.
 4. Dyrektor monitoruje prawidłowość i skuteczność oddziaływań pomocowych.
 5. Wskazanie możliwości wsparcia rodziny w prawidłowym wychowaniu dziecka przez instytucje realizujące działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.