Zasady BHP w Przedszkolu

INSTRUKCJA BHP DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody  i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i  jego   możliwości rozwojowych, potrzeb  środowiska z  uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Przedszkole  pełni   funkcje  opiekuńcze  z   uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 3. Nauczyciel  jest świadomy odpowiedzialności za życie i  zdrowie   dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich jego działań.
 4. Nauczyciel ma świadomość, że odpowiada za zdrowie  i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne  poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.  Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 6. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 7. Nauczyciel powinien wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola.
 8. Podczas  pobytu  dzieci w  ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i  zabawy   odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości  dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.
 9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką,  nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 10. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.Jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu gdy wszystkie  dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 11. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 12. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną  zabawę dzieci.
 13. Nauczyciele  obserwują dzieci  podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel  zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek  i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 14. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić,  czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 15. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć  organizacyjnie  zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziała.
 16. Przy przemieszczaniu się  grupy, np.  na  rytmikę, do  szatni, na  wycieczki  piesze, dzieci ustawiają się parami.
 17. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść,   np.   do   telefonu,  toalety,  grupą  powinna  się  zająć  osoba z  obsługi  grupy, np. pomoc nauczyciela. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 18. W sytuacji,  gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.
 19. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 20. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
 1. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
 2. zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka,
 3. podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników )
 4. zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący  i prokuraturę.