Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca mgr Żaneta Talik

 

MIESIĄC:PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I
Krąg tematyczny: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
– doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
– uczestniczy w zabawach naśladowczych;
– klasyfikuje według jednej cechy;
– usprawnia małą motorykę rąk;
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;
– układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy;
– próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu.
– dopasowuje ubranie do pory roku;
– kontynuuje rozpoczęty rytm dwu-, trzyelementowy;
– rozwiązuje zagadki;
– w oparciu o własne doświadczenia analizuje, wyciąga wnioski i uogólnia;
– dba o własne zdrowie poprzez odpowiednie ubieranie się zgodnie z porą roku;
– przelicza w granicach możliwości;
– orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: lekarz;
– rozpoznaje i próbuje podawać nazwy podstawowych figur geometrycznych;
– wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie.

 

TYDZIEŃ II
Krąg tematyczny: JESIENIĄ W PARKU

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski;
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych;
– klasyfikuje według jednej cechy;
– podaje nazwy kolorów podstawowych i pochodnych;
– przestrzega zasad panujących w przedszkolu podczas wycieczki;
– doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy;
– próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu.
– obserwuje doświadczenie prowadzone przez N.;
– orientuje się na kartce;
– odgaduje zagadki słuchowe, podaje nazwy dźwięków z otoczenia;
– wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat;
– uczestniczy w zabawach naśladowczych.
– wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie;
– czyta globalnie wyraz aparat;
– wyraża radość z wykonywania prac przestrzennych na określony temat;
– usprawnia małą motorykę rąk.
– dba o własne zdrowie poprzez odpowiednie ubieranie się zgodnie z porą roku;
– kontynuuje rozpoczęty rytm;
– dobiera w pary obrazki o tym samym znaczeniu.

 

TYDZIEŃ III
Krąg tematyczny: JESIENIĄ W LESIE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– z uwagą ogląda obrazki i ilustracje, analizuje, wyciąga z nich wnioski;
– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmiana pór roku;
– rozwiązuje zagadki;
– dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę;
– czyta globalnie wyraz las;
– interesuje się czytaniem i pisaniem;
– usprawnia małą motorykę rąk;
– uczestniczy w zabawach naśladowczych.
– orientuje się w przestrzeni;
– uczestniczy w zabawach naśladowczych;
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;
– próbuje grać na instrumentach perkusyjnych;
– układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę.
– liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi.
– lepi z plasteliny.
– różnymi zmysłami odbiera bodźce z zewnątrz i podaje ich nazwy;
– ćwiczy sprawność narządów mowy.

 

TYDZIEŃ IV
Krąg tematyczny: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski;
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;
– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianą pór roku;
– liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; posługuje się liczebnikiem jeden.
– rozwiązuje zagadki;
– śpiewa piosenki;
– usprawnia małą motorykę rąk;
– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmiana pór roku;
– potrafi uważnie patrzeć, organizuje pole spostrzeżeniowe.
– klasyfikuje według jednej cechy;
– układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę;
– interesuje się czytaniem i pisaniem.
– w oparciu o własne doświadczenia analizuje, wyciąga wnioski i uogólnia;
– czyta globalnie wyraz mama;
– przedstawia własne zainteresowania i pasje;
– ćwiczy sprawność narządów mowy.