Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca mgr Żaneta Talik

 

MIESIĄC:LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I
Krąg tematyczny: NA STAREJ FOTOGRAFII

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– opisuje i podaje nazwy członków wielopokoleniowej rodziny;
– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
– dostrzega zależności, prawidłowo układa sekwencje czasowe;
– dokonuje analizy i syntezy wzrokowej, dobiera obrazki w pary;
– interesuje się różnymi zawodami; poznaje prace fotografa;
– samodzielnie wykonuje zdjęcia;
– uczestniczy w pracach porządkowych na terenie ogrodu przedszkolnego;
– dokonuje klasyfikacji według dwu cech – koloru i kształtu.
– poznaje rodzaje zabawek, którymi bawili się dziadkowie;
– uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;
– powtarza proste rytmy podane przez N.;
– ilustruje ruchem piosenkę Praczki;
– próbuje podawać nazwy przedmiotów używanych w przeszłości i ich współczesnych odpowiedników;
– rysuje po śladzie, w tunelu i samodzielnie;
– wyróżnia głoskę na początku wyrazu;
– czyta globalnie wyraz ekran;
– recytuje wiersz;
– dostrzega rzeczy niepasujące do treści obrazka; doskonali analizę i percepcję wzrokową;
– współpracuje w parze z drugim dzieckiem, wykonuje zdjęcie aparatem cyfrowym;

TYDZIEŃ II
Krąg tematyczny: JESIENNA MUZYKA

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– próbuje śpiewać piosenkę Jesienny deszcz;
– uczestniczy w zabawach rytmicznych;
– ilustruje ruchem treść piosenki;
– rysuje kroplę deszczu w tunelu i po śladzie;
– kontynuuje rozpoczęty rytm dwu- i trzyelementowy;
– przelicza elementy zbioru liczebnikami głównymi i porządkowymi w granicach możliwości, tworzy zbiory dwuelementowe.
– aktywnie formułuje definicje pojęć;
– rozwiązuje zagadki, wysłuchuje odgłosy z otoczenia i przyporządkowuje je do konkretnych osób, przedmiotów, czynności;
– dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
– odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;
– klasyfikuje według dwóch cech z użyciem materiału symbolicznego;
– wykonuje polecenia zgodnie ze wskazówkami N.
– czyta globalnie wyraz tamburyn;
– wymienia dobre i złe zachowania w przedszkolu, uzasadnia swój wybór;

TYDZIEŃ III
Krąg tematyczny: MALI ARTYŚCI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– z uwagą słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski;
– aktywnie formułuje definicje pojęć;
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;
– rozpoznaje kolory i podaje ich nazwy;
– rysuje według wzoru;
– podaje nazwy podstawowych figur geometrycznych;
– kontynuuje rozpoczęty rytm;
– odkodowuje informację podaną w formie obrazków;
– dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
– wyróżnia głoskę na początku, wyrazu;
– czyta globalnie wyraz deska;
– prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy;
– z uwagą słucha wiersza, analizuje, wyciąga wnioski;
– uczestniczy w zabawach rozwijających pole widzenia – jako przygotowanie do nauki czytania;
– orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą rękę.
– buduje zdania.
– poznaje nowe pojęcia: rysownik, grafik, animacja;
– przelicza w granicach możliwości.

TYDZIEŃ IV
Krąg tematyczny: CIEPŁO I MIŁO

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
– aktywnie formułuje definicje pojęć;
– z uwagą słucha wiersza, analizuje, wyciąga wnioski;
– przelicza w granicach możliwości;
– czyta globalnie wyraz igła;
– dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
– sensorycznie poznaje świat;
– uczestniczy w zabawach logopedycznych, ćwiczy sprawność narządów mowy.
– z uwagą słucha opowiadania, analizuje, wyciąga wnioski;
– posługuje się nowymi pojęciami;
– prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy;
– orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą rękę;
– z uwagą ogląda ilustracje i omawia ich treść, wyciąga wnioski;
– dokonuje analizy i syntezy słuchowej, dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyróżnia wskazane głoski w wyrazie.
– wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie;