Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca mgr Żaneta Talik

MIESIĄC:STYCZEŃ / LUTY 2018

 

TYDZIEŃ I

29.01-02.02.2018r

1. Witamy w Ekolandii

2. Ekoartyści

3. Olimpiada sportowa
w Jarzynowie

4. Ziarnko do ziarnka

5. Ekoludkowe zabawy
na śniegu

TYDZIEŃ II

05-09.02.2018

1. „Oj przydałby się ktoś na
przyczepkę”

2. Witaminkowe rewelacje

3. Ekoludki zapraszają na
Pokaz Mody Ekologicznej

4. Ekokonstruktorzy

5. Pożegnanie z Ekolandią –
Wielki Test Ekologiczny

 

TYDZIEŃ III
Krąg tematyczny: W DAWNYCH CZASACH I BAŚNIACH

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
 współpracuje w zabawie z innymi dziećmi;
 przestrzega wcześniej ustalonych zasad zabawy;
 dokonuje analizy i syntezy słuchowej podanych wyrazów;
 liczy głoski w prostych słowach;
 czyta globalnie wyraz smok;
 wyróżnia głoskę s w nagłosie;
 rozwija wyobraźnię podczas zabawy z odgłosami;
 swobodnie komponuje z figur geometrycznych.
 szybko przelicza kropki na kartoniku;
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu i ilustracji;
 dodaje oczka na kostce;
 wystukuje rytm podany przez N.
 uzupełnia obrazek o brakujące elementy;
 różnicuje metrum dwu-, trzy- i czteromiarowe i akcentuje mocną część taktu.
 rozwija wyobraźnię przestrzenną podczas układania wzorów;
 tworzy zbiory sześcioelementowe poprzez dokładanie i odkładanie;
 posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 6;
 doskonali szybkość i zwinność;

TYDZIEŃ IV
Krąg tematyczny: KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
DZIECKO:
 podaje nazwy określonych pór dnia;
 określa następstwo dnia i nocy;
 wyciąga wnioski na podstawie obserwacji doświadczenia;
 różnicuje kierunki w przestrzeni i na kartce;
 koncentruje uwagę na elementach pogody, jej zmianach;
 wysłuchuje w wyrazach wskazaną głoskę.
 dokonuje syntezy sylabowej i głoskowej nazw planet;
 uzupełnia obrazek o brakujące elementy;
 porządkuje zdarzenia na podstawie opowiadania;
 rozwija orientację w przestrzeni, chodząc od punktu do punktu;
 rozwija umiejętność orientacji na kartce podczas układania gwiazdek.
 podejmuje próby wyznaczania części wspólnej zbiorów;
 wyróżnia głoskę r w nagłosie;
 dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta globalnie wyraz rakieta;
 łączy elementy rakiety według instrukcji;
 wypowiada głoski w wymyślonym przez siebie tempie;
 rozwija umiejętność współdziałania w grupie;
 tworzy obraz z kolorowych plam;
 współpracuje przy rysowaniu planszy do gry;
 wymyśla zasady gry;