Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca Pani Patrycja Faruga

PAŹDZIERNIK  2019

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: PANI JESIEŃ I JEJ WSPANIAŁE STROJE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych
i muzycznych
• Rozpoznaje, nazywa o rozumie emocje i uczucia własne i innych
• Ma świadomość przynależności do grypy przedszkolnej
• Umiejętnie stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych oraz rówieśników
• Rozróżnia głoskę „a” w nagłosie i wygłosie
• Klasyfikuje przedmioty według wybranych kryteriów
• Zna obraz graficzny cyfry „2”
• Rozróżnia pory roku i wymienia cechy szczególne dla jesieni

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: CO NAM JESIEŃ W KOSZACH NIESIE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
• Cechuje Go kreatywność w różnych formach aktywności
• Dokonuje syntezę i analizę słuchową na poziomie sylaby
• Poprawnie wymawia głoski
• Zna obraz graficzny głoski „e”, „E”
• Rozróżnia głoskę „E” w nagłosie i wygłosie
• Zna obraz graficzny cyfry „3”
• Korzysta z dóbr przyrody w pracach plastycznych
• Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
• Wdraża własne strategie podczas eksperymentowania
• Odtwarza rytmy podane przez nauczyciela
• Właściwie rozpoznaje smak warzyw
• Klasyfikuje przedmioty ze względu na cechę

 

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: UCZYMY SIĘ DBAĆ O SWOJE ZDROWIE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Posiada poczucie rytmu
• Jest sprawne manualnie
• Poprawnie wypowiada się na dany temat
• Określa kierunki prawa- lewa oraz położenia ( obok, przed, za, między, nad, pod)
• Zna obraz graficzny głoski „i”, „I”
• Zna obraz graficzny cyfry „4”
• Samodzielnie ubiera się i przebiera
• Ubiera się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych
• Określa zachowania korzystne i niekorzystne dla zdrowia
• Poznaje właściwości witamin
• Rozumie konieczność dbania o higienę ustną
• Pogłębia wiedzę na temat rozsądnego odżywiania

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: NIEZWYKŁY RYTM PRZYRODY

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Umiejętnie wypowiada się na dany temat
• Poznaje obraz graficzny głoski „m”, „M”
• Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe
• Dostrzega rytm i stałe następstwo dnia i nocy oraz pór roku
• Poznaje obraz graficzny cyfry „5”
• Ilustruje wiersz dźwiękiem za pomocą instrumentów
• Porządkuje wiedzę dotyczącą kalendarza
• Eksperymentuje plastycznie
• Wypowiada się na temat sztuki
• Bezpiecznie uczestniczy w zabawach ruchowych i spacerze
• Wypowiada się na temat historyjki obrazkowej
• Doskonali rozumienie i realizację poleceń
• Wdraża się do prawidłowego chwytu pisarskiego
• Tworzy konstrukcję z materiały przyrodniczego
• Opisuje zjawiska przyrodnicze