Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca mgr Mariola Distel

CZERWIEC  2017

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. WAKACJE TUŻ, TUŻ
2. KOLORY LATA
3. DO SZKOŁY!
4. WAKACJE!

Tydzień 1: WAKACJE TUŻ, TUŻ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Dziecko:
 wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego;
 realizuje w różnorodny sposób rytm podany przez N.;
 porusza się w przestrzeni zgodnie z podanym kierunkiem;
 rysuje wzór do wiersza w powietrzu;
 układa obrazki historyjki, tworzy opowiadanie;
 sprawnie przekazuje piłkę raz dołem, raz górą;
 wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu jezior;
 koncentruje uwagę na sile i kierunku wydechu;
 ilustruje treść zadania za pomocą fasolek, ustala wynik czynności dodawania
i odejmowania;
 rysuje po śladzie palcem i ołówkiem lub kredką;
 porusza się do tyłu w pozycji na czworaka;
 wykonuje pracę według instrukcji;
 wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego;
 współpracuje w zabawie z innymi dziećmi;
 dorysowuje brakujące elementy w rysunku;
 porównuje przedmioty na dwóch ilustracjach; wskazuje i przelicza elementy, których brakuje, wyznacza kierunki na kartce;
 współpracuje w zabawie z innymi dziećmi;
 dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
 rysuje ornamenty po śladzie i z pamięci;
 podejmuje próby odczytywania cyfr i przyporządkowywania do nich zbiorów o właściwej liczbie elementów;
 wskazuje absurdy na obrazku i wyjaśnia, na czym polegają niedorzeczności;
 koncentruje uwagę na wykonywanej czynności, toczy piłkę przy pomocy kijka.

Tydzień 2: KOLORY LATA
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Dziecko:
 wypowiada się na temat swoich skojarzeń z kolorem;
 tworzy definicje i dokonuje uogólnień;
 wyjaśnia znaczenie słowa horyzont; uświadamia sobie rolę słońca dla życia na ziemi;
 podczas spaceru przestrzega ustalonych zasad;
 tworzy według własnego pomysłu;
 porządkuje paski rosnąco lub malejąco;
 rysuje po wyznaczonym śladzie, wypełnia kontur kolorem;
 odnajduje przedmioty w sali we wskazanym kolorze;
 podejmuje próby odczytywania cyfr;
 odpowiada na pytania N. na podstawie wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń;
 dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 odczytuje liczby na kartonikach, odzwierciedla wartość liczby za pomocą ruchów;
 rysuje szlaczki według instrukcji;
 obserwuje zachowanie się różnych przedmiotów w wodzie, wyciąga wnioski na podstawie obserwacji;
 składa kartkę papieru według instrukcji N.;
 komponuje z figur geometrycznych;
 dodaje i odejmuje w zakresie dziecięciu;
 śpiewa piosenkę przy akompaniamencie z płyty;
 realizuje rytm piosenki podczas słuchania;
 rysuje w kratkach w lustrzanym odbiciu;
 obserwuje przenikanie kolorów podczas kręcenia bączkami, wypowiada się na temat zaobserwowanych zmian;
 obserwuje przebieg doświadczenia; podejmuje próby wyciągania wniosków.

Tydzień 3:
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Dziecko:
 snuje przypuszczenia, wyraża swoje opinie;
 wyraża swoje emocje i spostrzeżenia w postaci pracy plastycznej;
 uzupełnia rytm ułożony z liter;
 cieszy się zabawami na świeżym powietrzu;
 snuje przypuszczenia na temat dalszych wydarzeń w opowiadaniu;
 rysuje dowolne linie ołówkiem przy pomocy stóp;
 przelicza elementy zbioru;
 odejmuje na zbiorach zastępczych;
 podejmuje próby odczytywania cyfr, liter, wyrazów do czytania globalnego;
 odzwierciedla liczebność zbioru przy pomocy ruchu;
 na podstawie obrazka wnioskuje o wprowadzonych zmianach wyrazów;
 określa sposoby bezpiecznego zachowania się podczas zabaw wakacyjnych;
 różnicuje kierunki w przestrzeni, porusza się zgodnie z instrukcją;
 przekracza niewysokie przeszkody;
 śpiewa przy akompaniamencie nową piosenkę;
 maluje dowolny krajobraz na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń, wydziera palcami po wyznaczonej linii;
 uzupełnia brakujące części w obrazkach;
 porównuje i łączy ze sobą dwa takie same znaki;
 współpracuje w grupie;
 określa, którego dziecka brakuje w kole;
 sprawnie przekracza przeszkody w pozycji na czworakach.

Tydzień 4: WAKACJE