Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca mgr Paulina Nowak

MIESIĄC: MAJ  2018

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

DYŻUR PRZEDSZKOLNY
ZAJĘCIA OGÓLNOPRZEDSZKOLNE

DRUGI TYDZIEŃ
KRĄG TEMATYCZNY: NA ŁĄCE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE, DZIECKO:
• utrzymuje porządek w miejscu zabaw;
• komponuje z figur geometrycznych według wzoru;
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu;
• obserwuje rośliny i zwierzęta na łące;
• wymienia typowe elementy łąki jako ekosystemu;
• tworzy improwizację ruchową do muzyki;
• odczytuje kod;
• maluje farbami plakatowymi.
• wyróżnia głoskę ł w wyrazach;
• czyta globalnie wyraz łapa;
• różnicuje kierunki w przestrzeni i na kartce papieru;
• posługuje się umowną miarką;
• porównuje mierzone odległości, posługując się pojęciami: dłuższy, krótszy, bliżej, dalej.

TRZECI TYDZIEŃ

KRĄG TEMATYCZNY: MAMA I TATA
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE, DZIECKO:
• utrzymuje porządek w miejscu zabaw;
• dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
• uważnie słucha tekstu;
• tworzy zakończenie historii;
• wystukuje rytm podany przez osobę prowadzącą;
• maluje portret bliskiej osoby;
• posługuje się przymiotnikami dla określenia cech osoby;
• podaje nazwy zawodów na podstawie opisu słownego i rekwizytów;
• opowiada o zawodzie wykonywanym przez jednego z rodziców;
• tworzy rodzaj żeński na podstawie rodzaju męskiego;
• swobodnie wypowiada się na temat swoich obowiązków w domu;
• różnicuje strony ciała;
• podaje nazwy urządzeń technicznych;
• rozumie zakaz samodzielnego ich używania;
• prezentuje przygotowany program artystyczny;

 

CZWARTY TYDZIEŃ

KRĄG TEMATYCZNY: ZWIERZĘTA
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE, DZIECKO:
• posługuje się liczebnikami porządkowymi;
• wyodrębnia głoskę z na końcu, w środku i na początku wyrazu;
• czyta globalnie wyraz zebra;
• kreśli wzory po śladzie zgonie z podanym kierunkiem;
• dodaje i odejmuje na zbiorach zastępczych;
• rozumie konieczność opieki nad zwierzętami.
• zgodnie współpracuje w zabawie i przestrzega zasad gry;
• opowiada o swoim ulubionym zwierzęciu;
• w skupieniu słucha opowiadania;
• tworzy pojęcie na podstawie definicji;
• wystukuje rytm piosenki;
• naśladuje odgłosy zwierząt;
• łączy takie same kształty;
• koloruje obrazek według wzoru.

PIĄTY TYDZIEŃ

KRĄG TEMATYCZNY: DZIEŃ DZIECKA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE, DZIECKO:
• utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
• buduje zdania poprawne logicznie i gramatycznie podczas czytania tekstu obrazkowo-wyrazowego;
• słucha czytanego tekstu;
• pokazuje Europę na mapie.
• podaje nazwy stanów emocjonalnych przedstawionych na rysunku lub za pomocą mimiki;
• podejmuje próby wyrażenia emocji za pomocą pantomimy, rysunku;
• wykonuje zadania w karcie pracy zgodnie z instrukcją;
• rozumie, że posiada prawa, których nie można łamać; wie, kogo prosić o pomoc, gdy dzieje mu się krzywda.
• układa obrazek z pamięci;
• przyporządkowuje postać do domu; uzasadnia swoją odpowiedź;
• podporządkowuje się zasadom bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu;