Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca mgr Marta Rus

Grudzień 2018

Tydzień pierwszy: Kim będę gdy dorosnę?

Cele:
• Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych.
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów.
• Poznanie litery „R, r”, kształtowanie umiejętności grafomotorycznych.
• Poznanie pojęcia matematycznego – długość.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.

Tydzień drugi: Święta za pasem

Cele:

• Kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych.
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami.
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wprowadzenie litery „L,l”.
• Dziecko kontynuuje rytmy, zbudowane z czterech elementów, poznanie liczby

Tydzień trzeci: Świąteczne tradycje

Cele:

• Poszerzenie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia.
• Rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych, logicznego myślenia.
• Doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi.
• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowana się w trakcie wizyty w gościach.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic oraz wypowiadania się na dany temat.

Tydzień czwarty: Witamy Nowy Rok

Cele:
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.
• Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną.
• Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli za nim związanych.
• Poszerzenie wiedzy dzieci o nazwy miesięcy zapoznanie z przysłowiami i ich znaczenia.
• Poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.