Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca Pani Patrycja Faruga

CZERWIEC 2020

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: Lato w sadzie i ogrodzie
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• głoskuje proste fonetyczne wyrazy
• układa wyrazu z liter
• wymienia nazwy miesięcy
• zapamiętuje kolejność występujących w tekście nazw pojazdów
• nazywa nadchodzącą porę roku
• wymienia sposoby na sprowadzenie lata
• rozwiązuje zagadki słowne
• rozpoznaje owoce za pomocą zmysłów
• szuka drzew i krzewów, rozpoznaje je i nazywa
• przelicza elementy w zbiorach

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: Z wizytą w gospodarstwie wiejskim
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• rozpoznaje i nazywa pory dnia
• odczytuje sylaby
• opisuje wygląd obrazka, wskazuje wybrane elementy
• zna nazwy zabudowań gospodarskich, wie jakie zwierzęta w nich mieszkają
• wykonuje świnkę z rolki po papierze toaletowym
• rozpoznaje zwierzę na ilustracji na podstawie fragmentu obrazka
• potrafi wskazać źródło pochodzenia produktów, zna sposób ich przygotowania
• ocenia zachowanie bohaterów literackich, nazywa uczucia towarzyszące im w różnych sytuacjach
• nazywa zwierzęta z wiejskiej zagrody i rozumie znaczenie wsi dla człowieka
• układa historyjki obrazkowe
• określa kierunki na kartce
• zna zagrożenia związane z pracą w gospodarstwie

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: Nadchodzi lato i wakacje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• podaje sposoby na podróżowanie
• przelicza koła w pojazdach i układa je w kolejności
• rozwija wyobraźnie czasowo- przestrzenno- ruchową
• odczytuje sylabami proste wyrazy
• eksperymentuje z ruchem, gestem i postawą ciała, odtwarzając znajdującą się na fotografii scenkę
• układa obrazek z puzzli
• opisuje przedmiot w taki sposób, aby inni odgadli jego nazwę
• wymienia zasady bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych podróży
• zna zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek
• orientuje się na mapie Polski, wskazuje wybrane elementy
• wskazuje figury geometryczne, odnajduje je na ilustracji
• odczytuje proste teksty słowno- obrazkowe
• zgaduje rozwiązanie zagadki logicznej
• bierze udział w zabawach ruchowych