Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca mgr Marta Rus

Październik 2018

Tydzień pierwszy
Temat: dary jesieni
Cele:
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw, odczytywanie globalne nazw warzyw;
 Rozróżnianie nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce, czytanie globalne nazw owoców;
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących, kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
 Doskonalenie umiejętności układania rymów, porównywanie liczebności zbiorów, wyróżnianie głoski „a” w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 Poznanie sposobów przechowywania owoców i warzyw, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Tydzień drugi
Temat: Dbamy o zdrowie
Cele:
 Zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 Doskonalenie koordynacji ruchowej, doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby, wprowadzenie różnych aspektów liczby dwa;
 Zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi, wprowadzenie litery „I, i”
 Poszerzenie wiedzy dzieci na temat osób instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenie, zapoznanie z numerem alarmowym 112.

Tydzień trzeci
Temat: Jesienią w parku i w lesie
 Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych, doskonalenie umiejętności matematycznych – logiczne myślenie i spostrzeganie;
 Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew. Doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
 Doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych, rozwijanie ekspresji twórczej na zajęciach plastycznych;
 Zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;
 Rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno.

Tydzień czwarty
Temat: Zabawy na jesienne wieczory
 Poszerzenie słownika o nazwy zawodów artystycznych, doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych;
 Zapoznanie się z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa, rozbudzanie ekspresji artystycznej, doskonalenie sprawności fizycznej;
 Rozbudzanie zainteresowania muzyką, zapoznanie a twórczością i postacią Fryderyka Chopina, doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;
 Rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli, poszerzenie wiedzy na temat kina animowanego, kształtowanie poprawnej postawy sylwetki;
 Doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań, wprowadzenie litery „E, e”