Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUSZKI
MAJ 2018
WYCHOWAWCA:  Karolina Mołek

PIERWSZY TYDZIEŃ
DYŻUR PRZEDSZKOLNY – ZAJĘCIA OGÓLNOPRZEDSZKOLNE

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: GDZIE JEST KRAINA FATAZJI? (PIERWSZY TYDZIEŃ)
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Słucha bajek i rozpoznaje ich bohaterów.

• Poznaje różne rodzaje książek i uczy się z nich korzystać.

• Rozbudza swoje zainteresowanie książkami.

• Uważnie ogląda ilustracje zawarte w książkach.

• Dostrzega i wskazuje różnice pomiędzy obrazkami.

• Nazywa czynności przedstawione na rysunku.

• Cierpliwie czeka na swoją kolej.

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: GDZIE JEST KRAINA FANTAZJI? (DRUGI TYDZIEŃ)

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Tworzy prace plastyczną.

• Uważnie słucha opowiadania.

• Wie, jak należy zachowywać się podczas przedstawienia.

• Uczestniczy w zabawach teatralnych.

• Doskonali sprawność i koordynację ruchową,

• Rozwija wyobraźnię.

• Stosuje formy grzecznościowe.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: O CZYM OPOWIADA BIEDRONKA?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje rośliny i zwierzęta, które można spotkać na łące.

• Próbuje rozpoznawać i nazywać występujące na łące owady.

• Formuje proste wypowiedzi o łące na podstawie wiersza.

• Klasyfikuje i przelicza elementy.

• Doskonali sprawność manualną.

• Wyszukuje wybrane kolory w najbliższym otoczeniu.

• Rozwiązuje proste zagadki słowne.