Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUSZKI
MAJ  2020

WYCHOWAWCA: Pani Nowak Paulina

 

TYDZIEŃ I
Krąg tematyczny: Kiedy będę duży…

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Rozwija sprawność fizyczną, precyzję ruchów
• Doskonali czynności samoobsługowe
• Doskonali sprawność manualną
• Rozwija motorykę dużą
• Kształtuje umiejętność panowania nad własnymi emocjami
• Kształtuje umiejętność okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych
• Kształtuje pozytywne relacje z innymi dziećmi
• Zgodnie współdziała z innymi w zabawie
• Buduje wiedzę na temat sytuacji, w których należy stosować zwroty grzecznościowe
• Kształtuje umiejętność skupiania uwagi podczas słuchania wierszy i opowiadań
• Buduje wiedzę na temat zawodów: lekarza, policjanta, strażaka
• Rozwija zainteresowanie etapami rozwoju człowieka
• Zapoznaje i utrwala numer alarmowy 112
• Budzenie zainteresowań technicznych

TYDZIEŃ II
Krąg tematyczny: Co lubią książki?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• rozwija sprawność manualną
• Doskonali czynności samoobsługowe
• Rozwija sprawność fizyczną, precyzję ruchów
• Rozwija motorykę dużą
• Kształtuje umiejętność panowania nad własnymi emocjami
• Zgodnie współdziała z innymi w zabawie
• rozwija umiejętność komunikowani się z dziećmi
• rozbudza zainteresowania książkami
• kształtuje umiejętność uważnego słuchania czytanego tekstu
• rozwija umiejętność określania położenia w przestrzeni
• rozwija umiejętność porównywania wielkości przedmiotów
• rozwija ekspresję twórczą

TYDZIEŃ III
Krąg tematyczny: Dla ukochanej mamy

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
• rozwija sprawność manualną
• usprawnia narząd mowy
• okazuje szacunek, miłość i przywiązanie do mamy
• kształtuje więź emocjonalną ze swoją rodziną
• stara się używać zwrotów grzecznościowych
• rozwija cierpliwość czekając na swoją kolej
• rozwija umiejętność wypowiadania się
• doskonali umiejętność liczenia
• interesuje się otaczającym światem
• uwrażliwienie zmysłu smaku, węchu i dotyku
• rozwija aktywność twórczą

TYDZIEŃ IV
Krąg tematyczny: Moja rodzina

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• doskonalenie sprawności manualnej
• wzmacnia więzi i relacje rodzinne
• kształtuje świadomość własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków
• rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny
• okazuje szacunek członkom rodziny
• rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat
• uważnie słucha opowiadania
• doskonali umiejętność liczenia
• rozwija słownictwo związane z rodziną
• rozwijanie aktywności oraz ekspresji twórczej