Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: mgr Sylwia Szymańska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

Tydzień 1: BY ŚWIAT POZNAĆ I ROZUMIEĆ, ĆWICZYĆ ZMYSŁY TRZEBA UMIEĆ
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:
– kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała,
– uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata,
– rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych,
– rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu,
– rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: ”a, A”,
– doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym,
– uwrażliwianie dzieci na obecność osób niepełnosprawnych,
– wdrażanie do stosowania w sytuacjach codziennych zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, poproszę,
– wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych: miłość, zaufanie, nadzieja, szacunek, uczciwość,

Tydzień 2: MIĘDZY DRZEWAMI PRZEMYKAJĄ PROMIEŃ SŁOŃCA, KROPLE DESZCZU I JESIENNA MUZYKA

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią,
-uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce,
– kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce,
– nauka piosenki „Malowała jesień”,
– zachęcanie dzieci do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”,
-wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie,
– doskonalenie właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

Tydzień 3: WIELE ZASAD ZNAMY, BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZEGAMY

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
– przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych,
– wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych,
– zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach,
– kształtowanie pojęcia liczby 1,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m, M”,
– wdrażanie do właściwych zachowań wobec osób nieznajomych,
– kształcenie umiejętności zachowywania się wobec nieznanych zwierząt,
– doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole w czasie posiłków,
– wdrażanie do właściwych zachowań w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach,

Tydzień 4: W NASZEJ RODZINIE MIŁO CZAS PŁYNIE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– wzmacnianie więzi rodzinnej,
– poznawanie struktury rodziny,
– kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny,
– uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych,
– kształtowanie pojęcia liczby „2”,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t, T”,
– wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym,
– kształcenie umiejętności zachowywania się wobec swojego rodzeństwa,
-wdrażanie do właściwych zachowań wobec swoich rodziców,
-zachęcanie do szanowania potrzeb członków swojej rodziny,
-wdrażanie do angażowania się w organizację i wykonywanie prac domowych,
-kształcenie umiejętności zachowania się w czasie uroczystości: urodziny, imieniny.