Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: mgr Sylwia Szymańska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
GRUDZIEŃ 2017

Tydzień 1: POMAGAMY ZWIERZĘTOM
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:
– poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
– uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą,
– prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta,
– prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, ”y”,
– kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi,
– wdrażanie do dbania o własne zdrowie- przestrzeganie pory snu oraz higieny osobistej,
– kształtowanie nawyków porządkowania swoich rzeczy przed snem,
– uświadamianie dzieciom, że najlepiej odpoczywają, gdy śpią we własnym łóżku.

Tydzień 2: WSZYSTKO WOKÓŁ NAS SIĘ ZMIENIA- POZNAJEMY URZĄDZENIA

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie,
– zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny,
– kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych,
– zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się,
– wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków,
– kształtowanie pojęcia liczby „5”,
– wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „u”, ”U”,
– wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie odpoczynku, wykonywania prac domowych oraz remontów,
– uświadamianie, że aparat telefoniczny jest prywatną własnością i można z niego korzystać jedynie po uzyskaniu zgody właściciela,
– wdrażanie do kulturalnego witania i żegnania w czasie spotkań oraz rozmów telefonicznych.

Tydzień 3: ŚWIĘTA ZA PASEM I W DOMU PACHNIE LASEM

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt,
– przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
– nauka śpiewania kolęd i pastorałek,
– kształtowanie pojęcia liczby „0”,
– zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd,
– kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
– wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie odpoczynku czy wykonywania prac domowych, szczególnie w okresie przedświątecznym,
-uświadamianie, że świąteczna kolacja wigilijna jest wyjątkowym spotkaniem rodzinnym i dlatego należy zachować się zgodnie z tradycją i szczególnie grzecznie,
– zachęcanie do okazywania wdzięczności i radości z otrzymywanych prezentów,
– kształcenie umiejętności pełnienia roli gospodarza w czasie uroczystości przedszkolnych.

Tydzień 4: OD ZIEMI AŻ DO NIEBA NA ŻYWIOŁY UWAŻAĆ TRZEBA

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– przybliżenie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów,
– kształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie,
-kształcenie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie,
– rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych,
– zapoznanie dzieci z tradycją świętowania na zakończenie roku,
– kształtowanie pojęcia liczby „6”,
– wdrażanie do dbania o przyrodę i czystość najbliższego środowiska oraz naszej planety,
– kształcenie nawyku zwracania się o pomoc do dorosłych w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach oraz korzystania z numerów alarmowych,
– uświadamianie, że planeta Ziemia jest domem nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt i roślin, dlatego należy szanować ich prawo do bezpiecznego życia,
– wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas zabaw, szczególnie w sylwestrowy wieczór.