Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: mgr Paulina Nowak

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

Październik 2018

 

TYDZIEŃ I
Krąg tematyczny: DARY JESIENI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
• Rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata.
• Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenie głosek w słowach.
• Ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo.
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżniane figury z tła.
• Doskonalenie umiejętności globalnego czytania.
• Kontynuowanie rytmów 3-elementowych.
• Odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych.
• Zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów.
• Wprowadzenie litery a na przykładzie wyrazu aparat.
• Doskonalenie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową.
• Ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach.
• Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania.
• Utrwalenie umiejętności różnicowania obiektów.
• Doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw.
• Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie.
• Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów.

TYDZIEŃ II
Krąg tematyczny: DBAMY O ZDROWIE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
• Utrwalenie zasad zdrowego żywienia.
• Kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych.
• Wprowadzanie pojęcia „zdrowy styl życia”.
• Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe.
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie.
• kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
• praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych.
• rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych.
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie.
• kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
• rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych.
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu.
• wprowadzenie liczby i cyfry 2
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie.
• kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
• doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
• kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci.
• zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach.

TYDZIEŃ III
Krąg tematyczny: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
• utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
• wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła.
• rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową.
• ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach.
• utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie.
• rozwijanie umiejętności matematycznych.
• doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• doskonalenie wrażliwości estetycznej.
• poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych.
• zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
• doskonalenie wrażliwości estetycznej.
• wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych.
• rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt.
• rozwijanie umiejętności matematycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ IV
Krąg tematyczny: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
• wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości.
• wprowadzenie litery e, E.
• wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
• wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca.
• przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
• wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości.
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów.
• utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.
• doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe.
• rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych.
• wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.