Cele zajęć

 

Grupa: ZERÓWKA
Wychowawca: Żaneta Talik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

MIESIĄC: CZERWIEC

TYDZIEŃ I
Krąg tematyczny: DLA WSZYSTKICH DZIECI SŁOŃCE PRZYJAŹNIE ŚWIECI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
• Wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
• Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
• Prezentacja zabaw, w które bawią się dzieci na różnych kontynentach– doświadczenia własne, informacje
z mediów.
• Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
• Kształcenie umiejętności zachowania się w czasie przyjmowania życzeń i prezentów z różnych okazji.
• Zachęcanie do nawiązywania kontaktów i zapraszania do zabawy dzieci, które nie porozumiewają się językiem polskim.
• Kształtowanie tolerancji i akceptacji dzieci innej rasy i narodowości.
• Wdrażanie do poszanowania praw dzieci wszystkich ras i narodowości.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych.
• Kształtowanie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo w czasie gier i zabaw.
• Wdrażanie do poszanowania zabawek i sprzętów używanych w czacie nauki i zabawy.

TYDZIEŃ II
Krąg tematyczny: SZUKAMY LATA NA ŁĄCE, W LESIE , NA DRZEWACH I W KWIATKACH

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
• Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się, uważne słuchanie.
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących np.w środowisku w lecie; rośliny
i zwierzęta w różnych ekosystemach o różnych porach roku.
• Zachęcanie do zabaw ruchowych w grupie – wdrażanie do uważnego słuchania, zabawy w echo.
• Kształtowanie rozumienia stałości objętości płynu.
• Wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu.
• Rozwijanie postawy poszanowania środowiska – rozmowa na temat ochrony lasów oraz na temat korzyści jakie człowiek czerpie z lasu– tworzenie „Kodeksu lasu”.
• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
• Wzbogacanie języka czynnego o wyrażenia typu: „zakazany owoc”, „wyprowadzić w pole”.
• Kształtowanie empatii i potrzeby troszczenia się o najbliższych.
• Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo w zakresie dobierania ubioru do rodzaju wakacyjnych aktywności.
• Kształcenie umiejętności higienicznego i bezpiecznego dla siebie otoczenia, spożywania potraw.

TYDZIEŃ III
Krąg tematyczny: ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE, PO WAKACJACH SPOTKAMY SIĘ
W SZKOLE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
• Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
• Kształtowanie, w trakcie planowania zabaw, postawy odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo
i zdrowie oraz osób uczestniczących w zabawach.
• Przygotowanie do podjęcia roli ucznia, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej.
• Kształcenie umiejętności planowania swoich działań.
• Doskonalenie umiejętności recytowania wierszy, śpiewania piosenek, aktywnego uczestnictwa
w uroczystościach przedszkolnych.
• Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie letniego wypoczynku.
• Wdrażanie postawy zachowania ostrożności i czujności przy zawieraniu nowych wakacyjnych znajomości i uczestniczeniu w spotkaniach towarzyskich.
• Wdrażanie do okazywania życzliwości i sympatii nowym koleżankom i kolegom nie tylko
w przedszkolu/szkole.
• Wdrażanie do uprzejmego i kulturalnego zachowania się wobec pracowników przedszkola/szkoły
w czasie wakacji.