Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: Pani Karina Galek

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

Październik 2019

Tydzień pierwszy: Taniec jesiennych kolorów

Cele:

 • Charakteryzuje postacie i zdarzenia w poznawanych utworach literackich;

 • Podejmuje próby pisania litery „a” małej i wielkiej, prawidłowo odwzorowuje jej kształt;

 • Klasyfikuje i segreguje figury geometryczne według kształtu, wielkości i koloru;

 • Rozróżnia i nazywa cyfry oznaczające liczby od 1 do 2, dopasowuje je do właściwej liczebności zbioru;

 • Odwzorowuje kształt litery „o”, „a” wielkiej i małej z klocków różnego typu,

Tydzień drugi : Książka kucharska prosto z natury

Cele:

 • Określa kolejność zdarzeń w utworze literackim;

 • Rozpoznaje i nazywa literę „e” wielką i małą. Podejmuje próby pisania litery „e”;

 • Podaje wyrazy zawierające głoski odpowiadające poznanym literom;

 • Rozpoznaje, rozróżnia i nazywa cyfrę „3”, przyporządkowuje ją do określonej liczebności zbioru;

 • Konstruuje instrukcję przygotowania znanej sobie potrawy;

Tydzień trzeci : Jak dbamy o nasze zdrowie?

Cele:

 • Zna podstawowe zasady dbania o zdrowie;

 • Rozpoznaje małą i wielką literę „i”, podejmuje próby pisania małej i wielkiej litery „ i” w liniaturze;

 • Rozumie zasady tworzenia piramidy żywieniowej, rozróżnia zdrowe i niezdrowe produkty;

 • Rozpoznaje cyfrę „4” i poprawnie ją zapisuje,

 • Rysuje proste kształty oburącz jednocześnie;

Tydzień czwarty : Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

Cele:

 • Rozpoznaje podstawowe gatunki leśnych roślin i zwierząt;

 • Rozpoznaje literę „m”, próbuje pisać małą i wielką literę „m”;

 • Próbuje pisać cyfrę „5”, zachowując prawidłowy kierunek kreślenia;

 • Dostrzega w wierszu słowa opisujące dźwięki, tworzy ilustrację dźwiękową do wiersza;

 • Rozpoznaje niebezpieczne sytuacje, wie na czym polega troskliwa i odpowiedzialna postawa wobec innych;