Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: mgr Sylwia Szymańska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
STYCZEŃ / LUTY 2018

 

TYDZIEŃ I FERIE ZIMOWE

29.01-02.02.2018r

1. Witamy w Ekolandii

2. Ekoartyści

3. Olimpiada sportowa
w Jarzynowie

4. Ziarnko do ziarnka

5. Ekoludkowe zabawy
na śniegu

TYDZIEŃ II FERIE ZIMOWE

05-09.02.2018

1. „Oj przydałby się ktoś na
przyczepkę”

2. Witaminkowe rewelacje

3. Ekoludki zapraszają na
Pokaz Mody Ekologicznej

4. Ekokonstruktorzy

5. Pożegnanie z Ekolandią –
Wielki Test Ekologiczny

Tydzień 3: GDZIEŚ DALEKO, ZA ZAŚNIEŻONĄ GÓRĄ I ZAMARZNIĘTĄ RZEKĄ.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
– przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym,
– zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi,
-kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę,
– kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi,
– rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej,
– wprowadzenie litery drukowanej i pisanej ”s,S”,
– kształcenie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zabaw zimowych,
– wdrażanie do zwracania się do dorosłych po radę i pomoc w sytuacjach nieznanych bądź trudnych,
-wdrażanie do okazywania zainteresowania i sympatii rówieśnikom oraz osobom dzieciom bliskim.

 

Tydzień 4-5: TO POWAŻNA SPRAWA-MAMY SWOJE PRAWA!

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
– wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków,
– kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań,
– uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia,
– kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi- krótki”, „szeroki- wąski”,
– wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych,
– kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: ”w,W”,
– wdrażanie do przestrzegania zasad dotyczących przynoszenia własnych zabawek do przedszkola oraz dbałości o ich bezpieczeństwo,
– uświadomienie dzieciom, że każdy- i dziecko, i dorosły- ma swoje obowiązki,
– zachęcanie do dbałości o higienę własnego ciała oraz czystość ubrania,
– zachęcanie dzieci do uprzejmego i życzliwego zachowania się wobec innych, bo nikt nie lubi, gdy ktoś robi mu przykrość,
– uświadamianie dzieciom, że każdy ma prawo do błędu i porażki, a dzięki temu zdobywa doświadczenie.