Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: mgr Paulina Nowak

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

Listopad 2018

 

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: Listopadowe wspomnienia

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych,
 • doskonalenie czytania metodą sylabową,
 • wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,
 • stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne;

 

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny: Jesienna pogoda

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą,
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku,
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody,
 • wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody,
 • odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych,
 • ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

 

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Zwierzęta domowe

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł;
 • wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby);
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt;
 • wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza

 

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Zimno, coraz zimniej

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych;
 • utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo);
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę;
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie;
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt;