Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: Pani Karina Galek

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

KWIECIEŃ 2020

 

Tydzień pierwszy: Wiosna w parku i w ogrodzie

Cele:

 • Odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w tekście,
 • Podejmuje próby pisania liter „h”, „H” po śladzie i samodzielnie,
 • Rozdziela zbiór wieloelementowy na zbiory mniej liczne, określa liczebność utworzonych zbiorów,
 • Układa proste działania matematyczne z użyciem znaków: „+”, „-”, „ = ”
 • Wymienia zmiany związane z wiosną. Samodzielnie zakłada hodowlę w wybrany przez siebie sposób.

Tydzień drugi : Obserwujemy pogodę

Cele:

 • Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
 • Wypowiada się na temat treści utworu, potrafi ubrać się stosownie do pogody,
 • Zna rolę deszczu, pozytywną i negatywną ,
 • Zna rolę i budowę zegara, odczytuje godziny na zegarze,
 • Samodzielnie prowadzi kalendarz pogody, wyciąga wnioski, formułuje wypowiedzi;

Tydzień trzeci: Jak mądrze korzystać z technologii?

Cele:

 • Wymienia sposoby korzystania z multimediów,
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera ,
 • Określa ile czasu poświęca na korzystanie z telewizji i komputera,
 • Porusza się zgodnie z instrukcją, orientuje się w przestrzeni,
 • Projektuje logo programu telewizyjnego;

Tydzień czwarty: Mali odkrywcy

Cele:

 • Wymienia sposoby spędzania czasu wolnego,
 • Opisuje wygląd ślimaka, jego sposób poruszania się i odżywiania,
 • Wymyśla historie/opowiadania, wykorzystując przeczytane wyrazy,
 • Prowadzi doświadczenia, wyciąga wnioski,
 • Podsumowuje tematykę tygodnia;