Statut Akademii Przedszkolaka „SMYK”

 NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

Nazwa przedszkola brzmi „Akademia Przedszkolaka „Smyk”

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
 2. Organem prowadzącym jest Agnieszka Kryczka, zamieszkała w Bielsku-Białej.
 3. Przedszkole prowadzi swoją działalność w Bielsku- Białej w następujących miejscach:
 • przy ul. Drzymały 14
 • przy ul. Gościnna 40.
 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole to:

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA „SMYK” AGNIESZKA KRYCZKA

Przedszkole działa na postawie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 67/96 poz. 329 z wszystkimi późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.1. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym;

1.2. zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

1.3. tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

1.4 rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

 1. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

 1. pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców (opiekunów) poprzez:

3.1.1 pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,

3.1.2 informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

3.1.3 uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Współdziała z rodziną poprzez bardzo bliski codzienny kontakt.
 2. Umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 3. Krzewi kulturę fizyczną poprzez rozszerzony program wychowania fizycznego uwzględniający:
 4. a) zajęcia na basenie, b) zajęcia na sali gimnastycznej, c) gimnastykę korekcyjną,
  d) rytmikę, e) narty zimą, f) kółko taneczne, g) yoga
 5. Opiera pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą na podstawach programowych dzieci wychowania przedszkolnego a ponadto uwzględnia: a) poranki filmowe, b) spotkania teatralne w Teatrze Polskim i Banialuce, c) spotkania w Studiu Filmów Rysunkowych, d) spotkania z muzyką poprzez uczestnictwo w koncertach,
  e) lektorat języka angielskiego z nauczycielem, g)indywidualną pracę z komputerem, h)zajęcia plastyczne, i) dogoterapię, j) zajęcia teatralne- gimnastykę buzi i języka,
  k) wyjazdy edukacyjne w miejsca tematycznie powiązane z programem dydaktycznym
 6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
 7. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotny
 8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

§ 3

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć w przedszkolu, a także w czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem.
 2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciel Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, w miarę możliwości przedszkola, nauczycieli prowadzi oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 3. W czasie zajęć organizowanych w ogrodzie, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w grupach młodszych, nauczycielowi pomaga pomoc nauczyciela. Zajęcia odbywają się na wyznaczonych terenach. Sprzęt terenowy dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 4. Podczas wycieczek i spacerów, w sprawowaniu opieki nad dziećmi, nauczycielom pomaga pomoc w tym celu, aby nad 15-giem dzieci nie sprawowała opieki tylko jedna osoba dorosła.
 5. W przedszkolu obowiązują przepisy Bhp i ppoż.

§ 4

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być również przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia nauczycielom oświadczeń o osobach, które są upoważnione do odbioru dzieci z wyszczególnieniem nazwisk, imion i numerów dowodów tych osób. W sytuacji, gdy na oświadczeniu nie figuruje osoba chcąca odebrać dziecko – przedszkolak nie może być jej oddany.
 4. Rodzic lub inna osoba dorosła przyprowadzająca dziecko musi wprowadzić je do budynku przedszkolnego, do szatni, rozebrać je i przekazać pracownikowi obsługującemu lub upewnić się, że dziecko weszło do sali i jest pod opieką nauczyciela. Dopiero wtedy rodzic lub opiekun może opuścić budynek przedszkola.
 5. Z chwilą przekazania rodzicom (opiekunom prawnym) lub upoważnionej przez nich osobie dziecka stają się oni odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo.
 6. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi być pełnoletnia, nie może być pod wpływem alkoholu i innych używek.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy przedszkola (7:00–17.00).

7.1 obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest przyprowadzenie dziecka do przedszkola najpóźniej do 10:00 oraz odebranie go do godziny 17.00,

§ 5

 1. Nauczyciel, stosownie do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

1.1 poznawanie i rozumienie siebie i świata,

1.2 nabywanie umiejętności poprzez działanie,

1.3 odnajdywanie własnego miejsca w grupie rówieśniczej (wspólnocie),

1.4 budowanie systemu wartości.

 1. Zakres zadań nauczyciela obejmujący obszary edukacyjne jest realizowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, określoną w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole posiada zestaw programów realizowanych w poszczególnych grupach wiekowych dopuszczony do użytku przedszkola.

 

ROZDZIAŁ III

ORGAN PRZEDSZKOLA

§ 6

Organami przedszkola są:

 1. Organ prowadzący i Dyrektor przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 7

Organ prowadzący

1.1 Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

1.2 Przyznaje nagrody i kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

1.3 Dysponuje i decyduje o środkach finansowych,

1.4 Odpowiada za bezpieczeństwo w przedszkolu.

§ 8

Dyrektor przedszkola

1.Dyrektor przedszkola:

1.1 kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

1.2 sprawuje nadzór pedagogiczny,

1.3 sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

1.4 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

1.5 przewodzi Radzie Pedagogicznej, 1.6 współpracuje z Rodzicami.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor przedszkola w wypełnianiu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Organem prowadzącym Przedszkole.

§ 9

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półrocznej pracy, po zakończeniu zajęć przedszkolnych, dla potrzeb samokształceniowych i w miarę bieżących potrzeb.
 6. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

6.1 Dyrektor przedszkola,

6.2 Rada Pedagogiczna (co najmniej 1/3 członków),

6.3 Organ prowadzący,

6.4 organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 10

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (tajemnica służbowa), które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców albo opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV

RODZICE

§ 11

Obowiązki Rodziców:

 1. Rodzice przestrzega niniejszego statutu przedszkola.
 2. Rodzice współpracują z właścicielem przedszkola, dyrektorem oraz z Rada Pedagogiczną. Pomagają w organizowaniu imprez (wizyty dzieci w różnych zakładach pracy i poznawanie różnych zawodów).
 3. Respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej.
 4. Udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 5. Zapewnienie dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
 6. Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 7. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola do godziny 10:00,
 8. Odbieranie dziecka w godzinach pracy przedszkola,
 9. Natychmiastowego odbioru dziecka, przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka .
 10. Terminowego uiszczania płatności za pobyt dziecka w przedszkolu do 5. każdego miesiąca.
 11. Informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o chorobach zakaźny
 12. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka/i. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka/i, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola.

§ 12

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z organem prowadzącym, dyrektorem i nauczycielami,

3) zajęcia otwarte

§ 13

Zasady współdziałania organów przedszkola.

 1. Organy przedszkola, współdziałając ze sobą, dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty i postanowieniach statutu.
 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci:

2.1 nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

2.2 w przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte w poszczególnych grupach wiekowych, w których uczestniczą rodzice.

2.3 zebrania ze wszystkimi rodzicami są organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku.

 1. Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z informacjami wywieszanymi na tablicach ogłoszeń w celu aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, a w dalszej konsekwencji w celu podnoszenia jakości pracy placówki, w której przebywają ich dzieci.

§ 14

 1. Rodzice imiennie maja prawo zgłosić niezadowolenie z pracy pracowników przedszkola dyrektorowi osobiście lub telefonicznie.
 2. Rodzice mają prawo znać zadania realizowane w ciągu roku szkolnego, tematy kompleksowe w planach miesięcznych, codzienne jadłospisy. Roczne zadania są przekazywane rodzicom na zebraniu ogólnym we wrześniu. Tematy kompleksowe są wywieszane na tablicach informacyjnych. Codzienne jadłospisy są umieszczane na stronie internetowej przedszkola. 3. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie.
 3. Rodzice mogą skorzystać z pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 4. Rodzice mogą skorzystać w uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno- pedagogiczną.
 5. Rodzice mogą skorzystać z pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15

 1. Prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Kryczka zamieszkała w Bielsku-Białej.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje właściwe dla Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 3. Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie, od 7:00-17:00, od poniedziałku do piątku:

3.1. w godzinach od 16:00 do 17:00 pełni funkcję opieki nad dziećmi;

 1. Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy, terminy przerw przedszkola określa właściciel z uwzględnieniem potrzeb rodziców.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5.1. Zajęcia dodatkowe organizowane są od połowy września do połowy czerwca, z przerwą świąteczną i dwutygodniową podczas ferii zimowych.

5.2 Zajęcia dodatkowe organizowane poza przedszkolem, realizowane są przy frekwencji min. 4 dzieci.

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.
 2. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, do których zobowiązani są rodzice (prawni opiekunowie) obejmują następujące bezzwrotne należności:
 • opłatę wpisowego
 • opłatę tytułem opłaty stałej (czesne).

7.1 Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy, i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno- prawną zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

7.2 Opłatę czesnego należy uiszczać 5. każdego miesiąca, tak jak jest to określone umową cywilno- prawną zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy,

7.3 Za każdy dzień zwłoki naliczane będzie 1 zł.

 1. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez Organ prowadzący do wiadomości do 30 maja każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 2. Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola korzystają ze zbiorowego żywienia w tym z trzech posiłków.
 3. Opłata za posiłki naliczana jest wg stawki określonej przez firmę cateringową i jest ona pobierana z dołu do 5. każdego miesiąca. Jest to ilość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.
 4. Informacja o opłatach za posiłki jest podawana rodzicom (opiekunom) na koniec każdego miesiąca przez sekretariat placówki.
 5. Jeśli rodzic (opiekun prawny) nie dokonuje wpłat za Przedszkole w wyznaczonych terminach upomina się go ustnie lub pisemni W przypadku bezskuteczności upomnień dyrektor przedszkola podejmuje czynności skreślające nazwisko dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 16

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 2. Oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku.
 3. Grupa dzieci liczy maksymalnie do 18 osób.
 4. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z Podstawą Programową

Wychowania Przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).

 1. W przedszkolu dzieci, w ramach opłaty stałej mogą korzystać z zajęć dodatkowych język angielski, gimnastyka korekcyjna, tańce, ceramika, dogoterapia, basen, karate, zajęcia gimnastyka ogólnorozwojowa, wyjścia do kina i teatru, wyjazdów, wycieczek i inne.

6.1 czas trwania zajęć dodatkowych, a w szczególności zajęć rytmicznych, języka obcego, gimnastyki korekcyjnej i innych powinien być dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.

 1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, w grupach sześcioletnich.
 2. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący i dyrektora przedszkola.

§ 17

 1. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa plan pracy przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola oraz Radę Pedagogiczna.
 2. Plan pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 3. Plan pracy przedszkola określa się w szczególności:
 1. imprezy okolicznościowe,
 2. wyjazdy lub wyjścia powiązane z kalendarzem rocznym,
 3. zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów), dziadków,
 4. wizyty gości,
 5. inauguracje,
 6. różne akcje dydaktyczne, społeczne, plastyczne itp.
 1. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 18. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 2. Przedszkole ma dziesięć oddziałów, które mieszczą się w dwóch osobnych budynkach przy ulicach: Drzymały 14 i Gościnnej 40 w Bielsku- Białej.
 3. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
 1. salę zajęć dla poszczególnych oddziałów,
 2. dużą salę zabaw- jadalnie,
 3. pomieszczenia administracyjno- gospodarcze, d)   kuchnię i magazyny,
 4. szatnię dla dzieci i personelu, f) łazienki dla dzieci i personel
 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 2. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

§ 18

Organizację pracy przedszkola określa:

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny;
 2. Szczegółowy rozkład dnia jest opracowany przez nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;
 3. Ramowy rozkład dnia jest informacją ogólnie dostępną, wywieszoną w holu przedszkola;
 4. Szczegółowy rozkład dnia dla poszczególnych oddziałów jest przedstawiany rodzicom na zebraniach grupowych.

§ 19

 1. Dyrektor w porozumieniu z Organem prowadzącym może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 1. zaleganie z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, po dwukrotnych upomnieniach pisemnych,
 2. ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji).

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 20

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pomoce nauczycieli i obsługę przedszkola.
 2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli określa właściciel placówki.

§ 21

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inwencji.
 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej oraz budowanie systemu wartości.
 4. Nauczyciel jest doradcą wobec rodziców (opiekunów):

4.1 pomaga rodzicom (opiekunom) w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu interwencji specjalistycznej,

4.2 informuje na bieżąco o postępach dziecka,

4.3 uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego i podręcznika z listy dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra oraz prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. Wybrane podręczniki w poszczególnych oddziałach mają charakter pomocniczy.
 3. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz zdrowotną.
 4. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
 5. Nauczyciel, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 6. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnie realizować zadania wyznaczone w planie rozwojowym przedszkola oraz w rocznych planach pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych przedszkola.
 7. Nauczyciel ma obowiązek stale i systematycznie podnosić swoje umiejętności pedagogiczne, planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 8. Realizację zaleceń organu prowadzącego, dyrektora i osób kontrolujący.
 9. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowania jej postanowień.
 10. Nauczyciel inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym.
 11. Nauczyciel ma dbać o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, szanowanie własności przedszkola lub innych nauczycieli oraz troskę o estetykę pomieszczeń.
 12. Nauczyciel podczas zajęć jest zobowiązany do stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowani.
 13. Nauczyciel na bieżąco ma obowiązek prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Organ Prowadzący i Dyrektora Przedszkola oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Organ Prowadzący lub Dyrektora Przedszkola.

§ 22

Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

§ 23

Pracownicy przedszkola

 1. Pracownicy przedszkola mają obowiązek:

1.1 wykonywać pracę sumiennie i starannie, zgodnie z Regulaminem Pracy.

1.2 dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachowywać tajemnice informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

1.3 Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

1.4. Zakres obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola ustala i przyznaje Organ Prowadzący i Dyrektor Przedszkola.

 1. Nauczyciel do zajęć dodatkowych prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciel do zajęć dodatkowych na bieżąco prowadzi dziennik zajęć.

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 24

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 3. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka 2,5-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do których zaliczają się:
 1. szybki, intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi,
 2. potrafi samo sygnalizować potrzeby fizjologiczne i nie nosi już pieluch oraz
 3. potrafi komunikować się z otoczeniem na poziomie podstawowym.
 1. Dziecko 3-letnie przyjęte do przedszkola powinno umieć sygnalizować potrzeby fizjologiczne.
 2. Dziecko ma prawo na podstawie Konwencji Praw Dziecka do:

5.1 akceptacji takim jakie jest,

5.2 spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

5.3 indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

5.4 aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

5.5 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

5.6 zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

5.7 posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

5.8 doświadczania konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

5.9 badania i eksperymentowania,

5.10 różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

5.11 snu i wypoczynku,

5.12 regulowania własnych potrzeb w zakresie picia i jedzenia,

5.13 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

5.14 ochrony i poszanowania godności osobistej,

5.15 podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków:

6.1 składkę na ubezpieczenie wpłacają rodzice (opiekunowie) we wrześniu, do nauczycieli poszczególnych grup.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

7.1. szanowania wytworów innych dzieci,

7.2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

7.3. przestrzegania zasad higieny osobistej,

7.4. szanowania wyposażenia przedszkola.

§ 25

Rekrutacja do przedszkola

 1. Podstawą ubiegania się rodzica (opiekuna) o przyjęcie dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.
 3. Wszystkie informacje udostępnione przez rodzica (opiekuna) zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, zgodnie z przepisami ustawy, podlegają ochronie.
 4. Informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolu można uzyskać telefonicznie lub osobiście od Dyrektora przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VIII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27

Statut obowiązuje w różnym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej; Dyrektora, nauczycieli, rodziców i innych pracowników.

§ 28

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
 • udostępnienie statutu przez Dyrektora przedszkola.

§ 29

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2009 roku. Aktualizacja 31.01.2017