Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
GRUDZIEŃ 2017

WYCHOWAWAWCA: PATRYCJA FARUGA

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: JAK DBAĆ O PLUSZAKI I DOMOWE ZWIERZAKI?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• Używa określeń duży, mały.
• Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane w domu.
• Poznaje części ciała wybranych zwierząt domowych.
• Posługuje się określenia przyimkowymi: za, przed, na.
• Doskonali aparat mowy, rytmicznie powtarzając tekst oraz 
odróżnia dźwięki wysokie, niskie, głośne i ciche.
• Odczytuje podstawowe sygnały dawane przez psa i kota
świadczące o ich nastroju.
• Dowiaduje się, że należy zachować ostrożność w 
kontaktach z nieznanymi zwierzęta.
• Dowiaduje się jak opiekować się zwierzętami.

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: KIEDY JEST NAM CIEPŁO I MIŁO?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Dostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie w okresie zimy.
• Nazywa części garderoby. Wie, jak należy się ubierać zimą.
• Doskonali samodzielność w zakresie ubierania.
• Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na
wybrane cechy.
• Wyszukuje ilustracje pasujące do tematu.
• Dobiera przedmioty w pary, doskonali spostrzegawczość.
• Posługuje się określeniami długi, krótki.
• Doskonali sprawność i koordynację ruchową.
• Doskonali sprawność manualną.
• Tworzy zbiory przedmiotów.

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: O CZYM MARZY PIERWSZA GWIAZDKA?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne.
• Wykonuje ozdoby świąteczne.
• Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej.
• Doskonali umiejętność wypowiadania się, omawiając
utwory i układając życzenia.
• Rozpoznaje i nazywa części garderoby.
• Usprawnia percepcję wzrokową i uwagę.
• Poznaje urządzenia elektryczne.
• Rozwiązuje zagadki słuchowe.
• Poznaje tradycyjne utwory muzyczne.
• Dekoruje choinkę.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: O CZYM MARZY PIERWSZA GWIAZDKA?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Doskonali sprawność ruchową.
• Uczy się oczekiwania na swoją kolej i słuchania innych.
• Odczuwa szczególny nastrój świąteczny.
• Wymyśla ruch oraz reaguje na przerwę w muzyce.
• Odczuwa potrzebę okazywania ciepłych uczuć osobom
bliskim.
• Zna zwyczaje świąteczne.
• Uczy się kolęd.
• Improwizuje taniec do muzyki.
• Doskonali artykulację.
• Uczy się zgodnej zabawy.
• Potrafi zaprezentować się na scenie tańcząc i śpiewając.