Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
Grudzień 2018

WYCHOWAWCY: mgr Karolina Mołek; mgr Beata Król

 

Pierwszy Tydzień

Temat: Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki
( 2 tygodnie)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.
• Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.
• Doskonali koncentrację i sprawność manualną.
• Rozpoznaje odgłosy zwierząt domowych.
• Posługuje się określeniami przyimkowymi: za,przed,na.
• Dowiaduje się, jak opiekować się zwierzętami.
• Wie, czym zajmuje się weterynarz.
• Doskonali sprawność ruchową.

Drugi Tydzień
Temat: Kiedy jest nam ciepło i miło.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• Dostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie w okresie zimy.
• Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.
• Nazywa części garderoby. wie jak należy się ubierać zimą.
• Doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania.
• Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Dokonuje klasyfikacji ze względu na wybrane cechy.
• Uczy się zmysłowego poznawania świata.
• Posługuje się określeniami długi-krótki.

Trzeci Tydzień
Temat: O czym marzy pierwsza gwiazdka?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje urządzenia elektryczne.
• Poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne.
• Wykonuje ozdoby świąteczne i dekoruje salę.
• Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej.
• Doskonali umiejętność wypowiadania się, omawiając utwory i układając życzenia.
• Uczy się budować wypowiedzi na dny temat.
• Rozpoznaje i nazywa części garderoby.
• Doskonali imiejętność klasyfikownia przedmiotów.
• Usprawnia percepcję wzrokową i uwagę.

Czwarty tydzień
Temat:Gdzie jest gorąco i pachnąco?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje kuchnie i pracę kucharki.
• Nazywa naczynia i urządzenia kuchenne.
• Bada polisensoryczne produkty spożywcze i przyprawy kuchenne.
• Doskonali samodzielność.
• Wie, jak należy zachowywać się przy stole.
• Dopasowuje potrawy do naczyń i urządzeń elektrycznych.
• Rozumie koniecznośc zachowania ostrożności i przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa w kuchni.
• Doskonali sprawność manualną.