Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
PAŹDZIERNIK 2017

WYCHOWAWAWCA: PATRYCJA FARUGA

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: CO POZNAM PO SMAKU, ZAPACHU LUB KSZTAŁCIE?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Rozróżnia i nazywa popularne warzywa.
• Poznaje warzywa różnymi zmysłami.
• Segreguje i przelicza elementy w dostępnym zakresie.
• Ćwiczy samodzielność.
• Segreguje warzywa ze względu na kształt.
• Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.
• Uczy się właściwego zachowania przy stole.
• Składa obrazek z części.
• Doskonali sprawność ruchową.

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: DO CZEGO SĄ POTRZEBNE KOŁA?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje koło i wyróżnia je spośród innych kształtów.
• Odwzorowuje kształt koła.
• Doskonali orientację i spostrzegawczość.
• Słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat.
• Zapamiętuje kolejność ustawionych w rzędzie elementów.
• Nazywa pojazdy uprzywilejowane.
• Zna znaczenie sygnalizatora o pasów na przejściu dla pieszych jako bezpiecznego miejsca przekraczania jezdni
• Dowiaduje się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku.
• Poznaje numery alarmowe.
• Uczy się bezpiecznego poruszania po drogach.
• Zna słowa piosenki i doskonali sprawność ruchową.

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: JAKIE SĄ KOLORY JESENI?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Uczy się dostrzegać piękno przyrody.
• Potrafi wskazać cechy jesiennego krajobrazu.
• Uczy się wiersza na pamięć.
• Odróżnia drzewa iglaste od liściastych.
• Poznaje ciekawostki o drzewach.
• Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę.
• Starannie wykonuje prace plastyczne o tematyce jesiennej.
• Rozpoznaje dotykiem materiał przyrodniczy.
• Dostrzega proste rymy.
• Doskonali koordynację wzrokowo- ruchową.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: KOGO SPOTKAM W PARKU I W LESIE?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Nazywa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
• Poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne.
• Zna zasady zachowania, jakich należy przestrzegać w lesie.
• Obserwuje zmiany w kolorach liści drzew w zależności od pory roku.
• Dostrzega podstawowe czynniki, które mają wpływ na wzrost roślin.

• Poznaje wygląd i nazwy wybranych grzybów jadalnych
i trujących.
• Rozumie, że nie należy niszczyć grzybów niejadalnych.
• Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.
• Uważnie słucha utworów literackich, zapamiętuje informacje.
• Doskonali precyzję ruchów.