Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
STYCZEŃ/LUTY 2018

WYCHOWAWAWCA: PATRYCJA FARUGA

TYDZIEŃ I

29.01-02.02.2018r

1. Witamy w Ekolandii

2. Ekoartyści

3. Olimpiada sportowa
w Jarzynowie

4. Ziarnko do ziarnka

5. Ekoludkowe zabawy
na śniegu

TYDZIEŃ II

05-09.02.2018

1. „Oj przydałby się ktoś na
przyczepkę”

2. Witaminkowe rewelacje

3. Ekoludki zapraszają na
Pokaz Mody Ekologicznej

4. Ekokonstruktorzy

5. Pożegnanie z Ekolandią –
Wielki Test Ekologiczny

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: MOKRE CZY SUCHE?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Uczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach.

• Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami.

• Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw.

• Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i 
roślin.

• Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

• Opisuje wrażenia dotykowe.

• Doskonali umiejętności społeczno- emocjonalne.

• Odróżnia zwrotkę i refren piosenki.

• Rozpoznaje swoje imię w formie graficznej.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: GDZIE JEST KRAINA CZYSTOŚCI?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czy-stości otoczenia.

• Rozumie pojęcie higiena.

• Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu.

• Posługuje się określeniami długi, krótki.

• Układa obrazek z części

• Stara się przewidywać skutki swojego zachowania.

• Doskonali małą motorykę.

• Odgrywa role w zabawie.

• Doskonali sprawność ruchową.

• Poprawnie nazywa wyposażenie łazienki.