Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
MAJ 2018

WYCHOWAWCA: PATRYCJA FARUGA

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
ZAJĘCIA OGÓLNOPRZEDSZKOLNE-
DYŻURY PRZEDSZKOLNY

 

DRUGI TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: GDZIE JEST KRAINA FANTAZJI?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

Słucha bajek i rozpoznaje ich bohaterów.
Poznaje różne rodzaje książek i uczy się z nich korzystać.
Wie, jak powstaje książka.
Przelicza elementy, stosuje wymianę „jeden za jeden”.
Prawidłowo stosuje zwroty grzecznościowe.
Uczestniczy w zabawach ruchowych.
Prawidłowo opisuje ilustracje, wskazuje różnice.
Wyraża swoje myśli w zrozumiały dla innych sposób,
cierpliwie czeka na swoją kolej.
Poprawnie układa historyjkę obrazkową.
Ilustruje ruchem treść wiersza.
Rozróżnia i nazywa kolory, uzyskuje nowe kolory poprzez
mieszanie farb.
Łączy te same elementy w pary.
Rozpoznaje kształty geometryczne w otoczeniu.
Ćwiczy narząd mowy, powtarza wysłuchana głoskę i 
sylabę, naśladuje odgłosy zwierząt.

CZWARTY TYDZIEŃ

TEMAT: KOGO KOCHAM, KTO MNIE KOCHA?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

Nazywa i opisuje członków swojej rodziny.
Prawidłowo wskazuje i nazywa części ciała.
Próbuje rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych,
rozumie znaczenie okazywania miłości najbliższym.
Opowiada o zajęciach i pracy rodziców.
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach z okazji dnia
mamy i taty.
Pokonuje nieśmiałość, występując przed publicznością.
Potrafi wykonać z pamięci prosty układ ruchowy do 
piosenki.
Doskonali umiejętności społeczno- emocjonalne.