Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC  2017

Grupa: MALUCHY-wychowawca Karolina Kłóska

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

TEMAT: PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
• doskonali analizę i syntezę słuchowa;
• chętnie uczestniczy w zabawach parateatralnych;
• usprawnia małą motorykę;
• doskonali umiejętność odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
• dokonuje uogólnienia wcześniej sklasyfikowanych przedmiotów.

DRUGI TYDZIEŃ

TEMAT: KIM BĘDĘ, KIEDY DOROSNĘ

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
• pamięta o używaniu form grzecznościowych;
• orientuje się w przestrzeni;
• prawidłowo posługuje się nożyczkami;
• poznaje zawód nauczyciela, woźnej, kucharki, pielęgniarki, fryzjerki, strażaka, policjanta, kucharza, artysty, mechanika, utożsamia się z ich pracą;
• dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw;
• kontynuuje prosty rytm rozpoczęty przez nauczyciela np. z papierowych figur geometrycznych.

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: KOLORY LATA

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• opisuje własnymi słowami obrazek;
• doskonali analizę i syntezę słuchową;
• rozpoznaje, wyróżnia i nazywa znane przedmioty, osoby i zwierzęta na obrazku w krótkim czasie;
• uczestniczy w zabawach badawczych;
• wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych;
• wykonuje podskoki z nogi na nogę;
• śpiewa piosenki indywidualnie i w grupie;
• gromadzi przedmioty ze względu na dwie cechy,
np. kolor i wielkość;
• wypowiada się na interesujący je temat w grupie.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: CZEKAMY NA WAKACJE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• rozwiązuje zagadki;
• pamięta o stosowaniu bezpiecznych zasad podczas zabaw wakacyjnych;
• obserwuje zmiany w przyrodzie związane ze zmianą pory roku;
• wie jak trzeba się ubrać gdy jest gorąco;
• rozpoznaje i nazywa miejsca, w których można spędzić wakacje;
• chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu;
• bierze udział w uroczystości zakończenia roku dydaktycznego